Tài liệu

NS - 16 Noi quy lao dong cong ty

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

NỘI QUY 

LAO ĐỘNG CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ/1….

Ngày      tháng        năm 201… của Giám đốc công ty)

Mã tài liệu: 6.1

Hà Nội, …/…/…

background image

NỘI QUY LAO ĐỘNG CÔNG TY

Mã TL: 6.1
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 25

background image

NỘI QUY LAO ĐỘNG CÔNG TY

Mã TL: 6.1
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

-

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày
23/6/1994;   và   Luật   sửa   đổi,   bổ   sung   một   số   điều   của   Bộ   Luật   Lao   động   ngày
01/4/2002 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2003;

-

Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách
nhiệm vật chất; và Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP;

-

Căn cứ tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong doanh
nghiệp.

Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành công đoàn, Giám đốc ban hành nội quy
lao động thực hiện trong Công ty như sau:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.

Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà Người lao động phải thực
hiện khi làm việc tại Công ty; quy định việc xử lý đối với Người lao động vi phạm kỷ
luật lao động làm thiệt hại đến tài sản của Công ty.

2.

Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi Người lao động làm việc trong Công ty
theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả Người lao động đang trong
thời gian thử việc, học nghề.

3.

Các từ viết tắt và chú giải:

Người lao động

Là những công nhân trực tiếp sản xuất hoặc những nhân
viên làm việc tại các bộ phận gián tiếp của Công ty, bao
gồm cả những người đang trong giai đoạn thử việc, học
nghề.

Công ty

Là Công ty Cổ phần ...

Giám đốc

Là người quản lý điều hành chung cao nhất của Công ty. 

Trưởng phòng 
Nhân sự

Là người chịu trách nhiệm chính về các vấn đề liên quan
đến nhân sự, tiền lương, phúc lợi, kỷ luật, khen thưởng, chế
độ, môi trường làm việc cho Người lao động.

Trưởng phòng

Là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các phòng,
ban trong Công ty.

Quản đốc

Là người chịu trách nhiệm quản lý phân xưởng sản xuất.

Trưởng bộ phận Là người trực tiếp điều hành một trong các bộ phận của các

phân xưởng sản xuất của Công ty.

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 25

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6181
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4950
20/12/2018
8 tài liệu
0
4153
20/12/2018
6 tài liệu
0
2874
20/12/2018
10 tài liệu
0
5065
20/12/2018
5 tài liệu
0
3112
20/12/2018
5 tài liệu
0
4665
20/12/2018
8 tài liệu
0
7363
20/12/2018
3 tài liệu
0
2213
20/12/2018
4 tài liệu
0
2570
20/12/2018
6 tài liệu
0
4874
20/12/2018
7 tài liệu
0
4054
20/12/2018
9 tài liệu
0
4545
20/12/2018
5 tài liệu
0
2610
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2958
20/12/2018
9 tài liệu
0
5527