Tài liệu

NS - 15 - Quy che luong.

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 15

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 oph 8

Document name: 

Quy chế lương

QUY CHẾ LƯƠNG

Soạn thảo bởi

Soát xét bởi

Phê duyệt

Họ tên:

Họ tên:

Họ tên:

Ngày ký:

Ngày ký:

Ngày ký:

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 15

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 2 oph 8

Document name: 

Quy chế lương

Theo dõi sửa đổi

Stt Lần sửa

đổi

Ngày sửa

đổi

Nội dung cũ

Nội dung mới

Trang

background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 15

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 3 oph 8

Document name: 

Quy chế lương

QUY CHẾ LƯƠNG

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Thống nhất được mục tiêu nguyên tắc, phương pháp trả lương và thu nhập khác của Cty.

-

Có các cơ sở về mức lương, thang bảng lương để tính toán trả lương cho nhân viên.

-

Khuyến khích tập thể đơn vị và mỗi CBCNV phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực
hiệu quả công tác gắn liền với tăng thu nhập.

II/ PHẠM VI

-

Áp dụng cho việc chi trả lương toàn công ty

III/ ĐỊNH NGHĨA

-

Tiền lương cơ bản (trả lương cơ bản theo chính sách quy định nhà nước)

-

Tiền lương khoán (trả theo chức danh công việc đảm nhiệm tại Công ty) 

-

Tiền lương chất lượng (trả theo năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc) 

-

Các khoản phụ cấp : tiền ăn giữa ca, phụ cấp độc hại, phụ cấp ca 3, phụ cấp trực sự cố ban đêm  ... 
theo quy định hiện hành của Công ty.

IV/ NỘI DUNG

1. Các nguyên tắc trả lương

-

Thực hiện chế độ trả lương cho người lao động tại Công ty đảm bảo không thấp hơn mức lương tối
thiểu do Nhà nước quy định và theo đúng quy định của Pháp luật lao động.

-

Công ty thực hiện chính sách bảo lưu hệ số lương cơ bản và thời gian đang hưởng hệ số lương cơ
bản đối với người lao động khi được tuyển dụng chính thức vào công ty (căn cứ việc chốt sổ tại Sổ
Bảo hiểm xã hội của người lao động khi chuyển chính thức về công ty)

-

Trả lương khoán theo chức danh, tầm quan trọng của vị trí công tác đảm nhiệm và kết quả thực hiện
công việc theo khối lượng và chất lượng, năng suất và hiệu quả công việc hoàn thành.

-

Trả lương phải gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của từng cá nhân người lao động, đơn vị bộ
phận và theo kết quả kinh doanh của toàn Công ty.

-

Trả lương cho người lao động phải gắn với nội dung quản lý nhân sự khác như: đào tạo, tuyển dụng, 
bồi dưỡng, thu hút và định hướng phát triển nguồn nhân lực.

2. Các hình thức trả lương

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6181
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4950
20/12/2018
8 tài liệu
0
4153
20/12/2018
6 tài liệu
0
2873
20/12/2018
10 tài liệu
0
5065
20/12/2018
5 tài liệu
0
3112
20/12/2018
5 tài liệu
0
4664
20/12/2018
8 tài liệu
0
7363
20/12/2018
3 tài liệu
0
2213
20/12/2018
4 tài liệu
0
2570
20/12/2018
6 tài liệu
0
4874
20/12/2018
7 tài liệu
0
4054
20/12/2018
9 tài liệu
0
4545
20/12/2018
1 tài liệu
0
754
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2958
20/12/2018
9 tài liệu
0
5527