Tài liệu

NS - 15 - BM04 - Quyet dinh tang luong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 12 – BM06

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 1

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

V/v tăng lương………………….

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy chế lương của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định tăng lượng cho ông/bà..........(hoặc danh sách đính kèm)
....kể từ ngày..........................

Điều 2. Các ông Chánh Văn Phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng
tổ chức cán bộ và Ông (Bà)..................chịu   trách   nhiệm   thi   hành   quyết   định
này.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu VP

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5494
20/12/2018
1 tài liệu
0
703
20/12/2018
8 tài liệu
0
4400
20/12/2018
8 tài liệu
0
3679
20/12/2018
6 tài liệu
0
2532
20/12/2018
10 tài liệu
0
4463
20/12/2018
5 tài liệu
0
2734
20/12/2018
5 tài liệu
0
4020
20/12/2018
8 tài liệu
0
6634
20/12/2018
3 tài liệu
0
1977
20/12/2018
4 tài liệu
0
2260
20/12/2018
6 tài liệu
0
4454
20/12/2018
7 tài liệu
0
3558
20/12/2018
9 tài liệu
0
4025
20/12/2018
1 tài liệu
0
660
20/12/2018
2 tài liệu
0
1294
20/12/2018
8 tài liệu
0
3516
20/12/2018
5 tài liệu
0
2609
20/12/2018
9 tài liệu
0
4922