Tài liệu

NS - 15 - BM04 - Quyet dinh tang luong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 12 – BM06

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 1

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

V/v tăng lương………………….

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy chế lương của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định tăng lượng cho ông/bà..........(hoặc danh sách đính kèm)
....kể từ ngày..........................

Điều 2. Các ông Chánh Văn Phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng
tổ chức cán bộ và Ông (Bà)..................chịu   trách   nhiệm   thi   hành   quyết   định
này.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu VP

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5166
20/12/2018
1 tài liệu
0
649
20/12/2018
8 tài liệu
0
4151
20/12/2018
8 tài liệu
0
3412
20/12/2018
6 tài liệu
0
2356
20/12/2018
10 tài liệu
0
4165
20/12/2018
5 tài liệu
0
2527
20/12/2018
5 tài liệu
0
3690
20/12/2018
8 tài liệu
0
6247
20/12/2018
3 tài liệu
0
1864
20/12/2018
4 tài liệu
0
2082
20/12/2018
6 tài liệu
0
4225
20/12/2018
7 tài liệu
0
3336
20/12/2018
9 tài liệu
0
3757
20/12/2018
1 tài liệu
0
611
20/12/2018
2 tài liệu
0
1201
20/12/2018
8 tài liệu
0
3266
20/12/2018
5 tài liệu
0
2448
20/12/2018
9 tài liệu
0
4592