Tài liệu

NS - 15 - BM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 15– BM03

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 2

DANH SÁCH NHÂN VIÊN CHƯA ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG NĂM 201…

Bộ phận:……………………………….

Stt

Họ tên

MSNV

Chức danh

Mức đang 
hưởng

Kể từ 
ngày

Diễn giải lý do chưa tăng

Ngày  tháng   năm 201…

Người lập

Quản lý trực tiếp

Giám đốc bộ phận

Giám đốc nhân sự

Giám đốc điều hành

background image

NHAT THAI CO.,LTD

Mã:                      MTCV-01-TQL
Làm ban hành      01
Ngày ban hành:    10/10/2007
Trang                    Page 2 of 2

Document name/Tên tài liệu:  Mô tả công việc Tổng quản lý / Job discription of General Manager

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5556
20/12/2018
1 tài liệu
0
711
20/12/2018
8 tài liệu
0
4441
20/12/2018
8 tài liệu
0
3732
20/12/2018
6 tài liệu
0
2554
20/12/2018
10 tài liệu
0
4517
20/12/2018
5 tài liệu
0
2767
20/12/2018
5 tài liệu
0
4084
20/12/2018
8 tài liệu
0
6676
20/12/2018
3 tài liệu
0
1995
20/12/2018
4 tài liệu
0
2283
20/12/2018
6 tài liệu
0
4504
20/12/2018
7 tài liệu
0
3597
20/12/2018
9 tài liệu
0
4062
20/12/2018
1 tài liệu
0
669
20/12/2018
2 tài liệu
0
1307
20/12/2018
8 tài liệu
0
3558
20/12/2018
5 tài liệu
0
2648
20/12/2018
9 tài liệu
0
4975