Tài liệu

NS - 15 - BM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 15– BM03

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 2

DANH SÁCH NHÂN VIÊN CHƯA ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG NĂM 201…

Bộ phận:……………………………….

Stt

Họ tên

MSNV

Chức danh

Mức đang 
hưởng

Kể từ 
ngày

Diễn giải lý do chưa tăng

Ngày  tháng   năm 201…

Người lập

Quản lý trực tiếp

Giám đốc bộ phận

Giám đốc nhân sự

Giám đốc điều hành

background image

NHAT THAI CO.,LTD

Mã:                      MTCV-01-TQL
Làm ban hành      01
Ngày ban hành:    10/10/2007
Trang                    Page 2 of 2

Document name/Tên tài liệu:  Mô tả công việc Tổng quản lý / Job discription of General Manager

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5194
20/12/2018
1 tài liệu
0
653
20/12/2018
8 tài liệu
0
4187
20/12/2018
8 tài liệu
0
3434
20/12/2018
6 tài liệu
0
2379
20/12/2018
10 tài liệu
0
4194
20/12/2018
5 tài liệu
0
2550
20/12/2018
5 tài liệu
0
3714
20/12/2018
8 tài liệu
0
6273
20/12/2018
3 tài liệu
0
1873
20/12/2018
4 tài liệu
0
2095
20/12/2018
6 tài liệu
0
4250
20/12/2018
7 tài liệu
0
3368
20/12/2018
9 tài liệu
0
3782
20/12/2018
1 tài liệu
0
614
20/12/2018
2 tài liệu
0
1212
20/12/2018
8 tài liệu
0
3290
20/12/2018
5 tài liệu
0
2460
20/12/2018
9 tài liệu
0
4619