Tài liệu

NS - 15 - BM02 - Danh sach tang luong dinh ky

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 15– BM02

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 2

DANH SÁCH TĂNG LƯƠNG ĐỊNH KỲ NĂM 201…

Bộ phận:……………………………….

Stt

Họ tên

MSNV

Chức danh

Mức đang 
hưởng

Kể từ 
ngày

Mức 
lương mới

Ngày áp 
dụng

Diễn giải

Ngày  tháng   năm 201…

Người lập

Quản lý trực tiếp

Giám đốc bộ phận

Giám đốc nhân sự

Giám đốc điều hành

background image

NHAT THAI CO.,LTD

Mã:                      MTCV-01-TQL
Làm ban hành      01
Ngày ban hành:    10/10/2007
Trang                    Page 2 of 2

Document name/Tên tài liệu:  Mô tả công việc Tổng quản lý / Job discription of General Manager

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4962
20/12/2018
1 tài liệu
0
623
20/12/2018
8 tài liệu
0
4007
20/12/2018
8 tài liệu
0
3286
20/12/2018
6 tài liệu
0
2257
20/12/2018
10 tài liệu
0
3990
20/12/2018
5 tài liệu
0
2427
20/12/2018
5 tài liệu
0
3542
20/12/2018
8 tài liệu
0
5963
20/12/2018
3 tài liệu
0
1795
20/12/2018
4 tài liệu
0
1987
20/12/2018
6 tài liệu
0
4087
20/12/2018
7 tài liệu
0
3206
20/12/2018
9 tài liệu
0
3607
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1129
20/12/2018
8 tài liệu
0
3111
20/12/2018
5 tài liệu
0
2345
20/12/2018
9 tài liệu
0
4300