Tài liệu

NS - 15 - BM01 - Giay de nghi tang luong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 15– BM01

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 1

GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Kính gửi:  Ban Giám đốc công ty

Phòng nhân sự

Đề nghị BGD xem xét tăng lương cho CNV như sau:

Stt

Họ tên

MSNV

Bộ phận

Mức đang 
hưởng

Mức đề 
xuất

Lý do

Ý kiến phòng nhân sự
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của giám đốc
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày    tháng   năm 201…

Người đề nghị

Phòng nhân sự

Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5444
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
8 tài liệu
0
4359
20/12/2018
8 tài liệu
0
3628
20/12/2018
6 tài liệu
0
2498
20/12/2018
10 tài liệu
0
4417
20/12/2018
5 tài liệu
0
2698
20/12/2018
5 tài liệu
0
3976
20/12/2018
8 tài liệu
0
6569
20/12/2018
3 tài liệu
0
1955
20/12/2018
4 tài liệu
0
2240
20/12/2018
6 tài liệu
0
4420
20/12/2018
7 tài liệu
0
3527
20/12/2018
9 tài liệu
0
3989
20/12/2018
1 tài liệu
0
652
20/12/2018
2 tài liệu
0
1279
20/12/2018
8 tài liệu
0
3473
20/12/2018
5 tài liệu
0
2586
20/12/2018
9 tài liệu
0
4882