Tài liệu

NS - 15 - BM01 - Giay de nghi tang luong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

COMPANY NAME

Adress: 
Phone:                 Email:

Code

: NS – 15– BM01

Version

: 1.0

Dated

Page

: Page 1 of 1

GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Kính gửi:  Ban Giám đốc công ty

Phòng nhân sự

Đề nghị BGD xem xét tăng lương cho CNV như sau:

Stt

Họ tên

MSNV

Bộ phận

Mức đang 
hưởng

Mức đề 
xuất

Lý do

Ý kiến phòng nhân sự
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của giám đốc
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày    tháng   năm 201…

Người đề nghị

Phòng nhân sự

Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6132
20/12/2018
1 tài liệu
0
796
20/12/2018
8 tài liệu
0
4907
20/12/2018
8 tài liệu
0
4106
20/12/2018
6 tài liệu
0
2843
20/12/2018
10 tài liệu
0
5021
20/12/2018
5 tài liệu
0
3082
20/12/2018
5 tài liệu
0
4614
20/12/2018
8 tài liệu
0
7286
20/12/2018
3 tài liệu
0
2195
20/12/2018
4 tài liệu
0
2542
20/12/2018
6 tài liệu
0
4844
20/12/2018
7 tài liệu
0
4009
20/12/2018
9 tài liệu
0
4490
20/12/2018
1 tài liệu
0
745
20/12/2018
2 tài liệu
0
1473
20/12/2018
8 tài liệu
0
3952
20/12/2018
5 tài liệu
0
2933
20/12/2018
9 tài liệu
0
5472