Tài liệu

NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

Mã tài liệu:  NS - 14

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS - 14
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 8

background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS - 14
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

I/ MỤC ĐÍCH:

-

Nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét
thưởng cho CNV, công ty quy định về việc đánh giá CNV như sau:

II/ PHẠM VI

-

Áp dụng cho việc đánh giá công việc toàn bộ CBCNV công ty trừ giám đốc điều hành.

III/ ĐỊNH NGHĨA

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định tiêu chí đánh giá:

-

Số lượng tiêu chí đánh giá đối với mỗi chức danh là từ 3 – 10 tiêu chí.

-

Các tiêu chí đánh giá có thể được thay đổi nhưng phải được người có thầm quyền phê duyệt và
phải được triển khai cho các cấp liên quan trước khi áp dụng.

-

Bảng tiêu chí đánh giá cho mỗi chức danh được xác định theo mẫu: NS – 14 –BM01.

-

Mỗi tiêu chí chức danh phải được xác định trọng số tương ứng. Trọng số của mỗi tiêu chí do
Phòng nhân sự, Quản lý các bộ phận, quản lý trực tiếp lập ra và phải được giám đốc duyệt.

S
tt

Tiêu chí đánh giá

Trọng
số

Điểm

1-5

Tổng
cộng

Diễn giải

1

2

3

4

5

6

7

Tổng công

A = 10

B =

Xếp loại: C = B / A

1.1 Các tiêu chí đánh giá kết quả công việc:

-

Việc đánh giá kết quả công việc thể hiện qua hai yếu tố: đánh giá theo chỉ tiêu, và đánh giá theo
lĩnh vực (các quy trình nghiệp vụ)

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 8

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6154
20/12/2018
1 tài liệu
0
798
20/12/2018
8 tài liệu
0
4938
20/12/2018
8 tài liệu
0
4125
20/12/2018
6 tài liệu
0
2861
20/12/2018
10 tài liệu
0
5049
20/12/2018
5 tài liệu
0
3104
20/12/2018
5 tài liệu
0
4635
20/12/2018
8 tài liệu
0
7327
20/12/2018
3 tài liệu
0
2204
20/12/2018
4 tài liệu
0
2559
20/12/2018
6 tài liệu
0
4863
20/12/2018
7 tài liệu
0
4030
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
1 tài liệu
0
747
20/12/2018
2 tài liệu
0
1478
20/12/2018
8 tài liệu
0
3990
20/12/2018
5 tài liệu
0
2944
20/12/2018
9 tài liệu
0
5510