Tài liệu

NS - 14 - BM07 - Bang tong hop danh gia cong viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 BM07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Tháng……/201…

Chức danh:

Bộ phận

Stt

Họ tên

Mã số

Trọng số / Tiêu chuẩn đánh giá/Điểm đánh giá (1-5)

Điểm

cộng

Điểm

TB

Xếp hạng

2.5

2

1.5

2

1

0.5

0.5

Chỉ tiêu 1

Chỉ tiêu 2

Chỉ tiêu 3

Thái độ

Sự phối hợp

Nội quy

Khác

Điểm trung bình = (điểm đánh giá * trọng số + …..+ điểm cộng ) / 10 (số lượng tiêu chí tuỳ thuộc vào từng chức danh, số liệu trọng số mang tính minh hoạ)

Ngày     tháng   năm 201…

Người lập

Quản lý nhân sự

Quản lý

Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6104
20/12/2018
1 tài liệu
0
793
20/12/2018
8 tài liệu
0
4890
20/12/2018
8 tài liệu
0
4092
20/12/2018
6 tài liệu
0
2824
20/12/2018
10 tài liệu
0
5006
20/12/2018
5 tài liệu
0
3063
20/12/2018
5 tài liệu
0
4586
20/12/2018
8 tài liệu
0
7255
20/12/2018
3 tài liệu
0
2185
20/12/2018
4 tài liệu
0
2527
20/12/2018
6 tài liệu
0
4830
20/12/2018
7 tài liệu
0
3995
20/12/2018
5 tài liệu
0
2560
20/12/2018
1 tài liệu
0
741
20/12/2018
2 tài liệu
0
1460
20/12/2018
8 tài liệu
0
3938
20/12/2018
5 tài liệu
0
2921
20/12/2018
9 tài liệu
0
5449