Tài liệu

NS - 14 - BM07 - Bang tong hop danh gia cong viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 BM07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Tháng……/201…

Chức danh:

Bộ phận

Stt

Họ tên

Mã số

Trọng số / Tiêu chuẩn đánh giá/Điểm đánh giá (1-5)

Điểm

cộng

Điểm

TB

Xếp hạng

2.5

2

1.5

2

1

0.5

0.5

Chỉ tiêu 1

Chỉ tiêu 2

Chỉ tiêu 3

Thái độ

Sự phối hợp

Nội quy

Khác

Điểm trung bình = (điểm đánh giá * trọng số + …..+ điểm cộng ) / 10 (số lượng tiêu chí tuỳ thuộc vào từng chức danh, số liệu trọng số mang tính minh hoạ)

Ngày     tháng   năm 201…

Người lập

Quản lý nhân sự

Quản lý

Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4249
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3424
20/12/2018
8 tài liệu
0
2839
20/12/2018
6 tài liệu
0
1941
20/12/2018
10 tài liệu
0
3414
20/12/2018
5 tài liệu
0
2076
20/12/2018
5 tài liệu
0
2857
20/12/2018
8 tài liệu
0
5108
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1688
20/12/2018
6 tài liệu
0
3567
20/12/2018
7 tài liệu
0
2727
20/12/2018
5 tài liệu
0
1737
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
941
20/12/2018
8 tài liệu
0
2624
20/12/2018
5 tài liệu
0
1986
20/12/2018
9 tài liệu
0
3581