Tài liệu

NS - 14 - BM06 - Giay de nghi cong diem.

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỘNG ĐIỂM

Tháng......../201... (áp dụng cho toàn công ty)

1. Thời gian
2. Nội dung sự việc

3. Phương án xử lý, giải quyết:

4.  Đề nghị cộng điểm:
Stt

Họ tên

Bộ phận

Số điểm cộng

Diễn giải

1
2
3
4
5
5. Ý kiến kết luận:

Người lập

Quản lý

Phòng nhân sự

Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6184
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4951
20/12/2018
8 tài liệu
0
4155
20/12/2018
6 tài liệu
0
2874
20/12/2018
10 tài liệu
0
5070
20/12/2018
5 tài liệu
0
3114
20/12/2018
5 tài liệu
0
4666
20/12/2018
8 tài liệu
0
7364
20/12/2018
3 tài liệu
0
2215
20/12/2018
4 tài liệu
0
2572
20/12/2018
6 tài liệu
0
4875
20/12/2018
7 tài liệu
0
4055
20/12/2018
5 tài liệu
0
2611
20/12/2018
1 tài liệu
0
755
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2960
20/12/2018
9 tài liệu
0
5532