Tài liệu

NS - 14 - BM06 - Giay de nghi cong diem.

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỘNG ĐIỂM

Tháng......../201... (áp dụng cho toàn công ty)

1. Thời gian
2. Nội dung sự việc

3. Phương án xử lý, giải quyết:

4.  Đề nghị cộng điểm:
Stt

Họ tên

Bộ phận

Số điểm cộng

Diễn giải

1
2
3
4
5
5. Ý kiến kết luận:

Người lập

Quản lý

Phòng nhân sự

Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4277
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3437
20/12/2018
8 tài liệu
0
2857
20/12/2018
6 tài liệu
0
1948
20/12/2018
10 tài liệu
0
3451
20/12/2018
5 tài liệu
0
2090
20/12/2018
5 tài liệu
0
2891
20/12/2018
8 tài liệu
0
5144
20/12/2018
3 tài liệu
0
1560
20/12/2018
4 tài liệu
0
1699
20/12/2018
6 tài liệu
0
3585
20/12/2018
7 tài liệu
0
2740
20/12/2018
5 tài liệu
0
1744
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
947
20/12/2018
8 tài liệu
0
2647
20/12/2018
5 tài liệu
0
2000
20/12/2018
9 tài liệu
0
3592