Tài liệu

NS - 14 - BM06 - Giay de nghi cong diem.

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỘNG ĐIỂM

Tháng......../201... (áp dụng cho toàn công ty)

1. Thời gian
2. Nội dung sự việc

3. Phương án xử lý, giải quyết:

4.  Đề nghị cộng điểm:
Stt

Họ tên

Bộ phận

Số điểm cộng

Diễn giải

1
2
3
4
5
5. Ý kiến kết luận:

Người lập

Quản lý

Phòng nhân sự

Giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5470
20/12/2018
1 tài liệu
0
696
20/12/2018
8 tài liệu
0
4373
20/12/2018
8 tài liệu
0
3653
20/12/2018
6 tài liệu
0
2514
20/12/2018
10 tài liệu
0
4435
20/12/2018
5 tài liệu
0
2708
20/12/2018
5 tài liệu
0
3988
20/12/2018
8 tài liệu
0
6589
20/12/2018
3 tài liệu
0
1957
20/12/2018
4 tài liệu
0
2244
20/12/2018
6 tài liệu
0
4440
20/12/2018
7 tài liệu
0
3539
20/12/2018
5 tài liệu
0
2240
20/12/2018
1 tài liệu
0
654
20/12/2018
2 tài liệu
0
1285
20/12/2018
8 tài liệu
0
3496
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
9 tài liệu
0
4900