Tài liệu

NS - 14 - BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY

Tháng……/20…

Chức danh:

Bộ phận

Stt

Họ tên

Mã số

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Ngày     tháng   năm 201…

Người lập

Quản lý nhân sự

Quản lý trực tiếp

Quản lý cấp phòng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4974
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4018
20/12/2018
8 tài liệu
0
3296
20/12/2018
6 tài liệu
0
2267
20/12/2018
10 tài liệu
0
4005
20/12/2018
5 tài liệu
0
2431
20/12/2018
5 tài liệu
0
3556
20/12/2018
8 tài liệu
0
5974
20/12/2018
3 tài liệu
0
1797
20/12/2018
4 tài liệu
0
1992
20/12/2018
6 tài liệu
0
4094
20/12/2018
7 tài liệu
0
3216
20/12/2018
5 tài liệu
0
2018
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1139
20/12/2018
8 tài liệu
0
3130
20/12/2018
5 tài liệu
0
2354
20/12/2018
9 tài liệu
0
4315