Tài liệu

NS - 14 - BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM TRỪ NGHIỆP VỤ, NỘI QUY

Tháng……/20…

Chức danh:

Bộ phận

Stt

Họ tên

Mã số

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tiêu chí…………

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Tổng

điểm trừ

Điểm

đánh giá

Ngày     tháng   năm 201…

Người lập

Quản lý nhân sự

Quản lý trực tiếp

Quản lý cấp phòng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4463
20/12/2018
1 tài liệu
0
551
20/12/2018
8 tài liệu
0
3586
20/12/2018
8 tài liệu
0
2921
20/12/2018
6 tài liệu
0
2005
20/12/2018
10 tài liệu
0
3553
20/12/2018
5 tài liệu
0
2144
20/12/2018
5 tài liệu
0
3029
20/12/2018
8 tài liệu
0
5395
20/12/2018
3 tài liệu
0
1614
20/12/2018
4 tài liệu
0
1758
20/12/2018
6 tài liệu
0
3709
20/12/2018
7 tài liệu
0
2849
20/12/2018
5 tài liệu
0
1788
20/12/2018
1 tài liệu
0
510
20/12/2018
2 tài liệu
0
975
20/12/2018
8 tài liệu
0
2735
20/12/2018
5 tài liệu
0
2070
20/12/2018
9 tài liệu
0
3750