Tài liệu

NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP VI PHẠM NỘI QUY, QUY CHẾ

(dành cho phòng nhân sự)

Stt

Nội dung vi phạm

Người liên quan

Bộ phận

Hình thức xử

Điểm

trừ

Tiêu chí

ĐG

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

Phụ trách nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4974
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4019
20/12/2018
8 tài liệu
0
3296
20/12/2018
6 tài liệu
0
2268
20/12/2018
10 tài liệu
0
4006
20/12/2018
5 tài liệu
0
2432
20/12/2018
5 tài liệu
0
3557
20/12/2018
8 tài liệu
0
5974
20/12/2018
3 tài liệu
0
1797
20/12/2018
4 tài liệu
0
1992
20/12/2018
6 tài liệu
0
4097
20/12/2018
7 tài liệu
0
3217
20/12/2018
5 tài liệu
0
2019
20/12/2018
1 tài liệu
0
584
20/12/2018
2 tài liệu
0
1140
20/12/2018
8 tài liệu
0
3132
20/12/2018
5 tài liệu
0
2354
20/12/2018
9 tài liệu
0
4317