Tài liệu

NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP VI PHẠM NỘI QUY, QUY CHẾ

(dành cho phòng nhân sự)

Stt

Nội dung vi phạm

Người liên quan

Bộ phận

Hình thức xử

Điểm

trừ

Tiêu chí

ĐG

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

Phụ trách nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6181
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4950
20/12/2018
8 tài liệu
0
4153
20/12/2018
6 tài liệu
0
2873
20/12/2018
10 tài liệu
0
5064
20/12/2018
5 tài liệu
0
3112
20/12/2018
5 tài liệu
0
4663
20/12/2018
8 tài liệu
0
7363
20/12/2018
3 tài liệu
0
2213
20/12/2018
4 tài liệu
0
2570
20/12/2018
6 tài liệu
0
4874
20/12/2018
7 tài liệu
0
4052
20/12/2018
5 tài liệu
0
2608
20/12/2018
1 tài liệu
0
754
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2958
20/12/2018
9 tài liệu
0
5527