Tài liệu

NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP VI PHẠM NỘI QUY, QUY CHẾ

(dành cho phòng nhân sự)

Stt

Nội dung vi phạm

Người liên quan

Bộ phận

Hình thức xử

Điểm

trừ

Tiêu chí

ĐG

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

Phụ trách nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4262
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3433
20/12/2018
8 tài liệu
0
2845
20/12/2018
6 tài liệu
0
1945
20/12/2018
10 tài liệu
0
3424
20/12/2018
5 tài liệu
0
2084
20/12/2018
5 tài liệu
0
2863
20/12/2018
8 tài liệu
0
5124
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1695
20/12/2018
6 tài liệu
0
3574
20/12/2018
7 tài liệu
0
2734
20/12/2018
5 tài liệu
0
1740
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
944
20/12/2018
8 tài liệu
0
2632
20/12/2018
5 tài liệu
0
1993
20/12/2018
9 tài liệu
0
3586