Tài liệu

NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP VI PHẠM NỘI QUY, QUY CHẾ

(dành cho phòng nhân sự)

Stt

Nội dung vi phạm

Người liên quan

Bộ phận

Hình thức xử

Điểm

trừ

Tiêu chí

ĐG

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

Phụ trách nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5455
20/12/2018
1 tài liệu
0
695
20/12/2018
8 tài liệu
0
4366
20/12/2018
8 tài liệu
0
3637
20/12/2018
6 tài liệu
0
2502
20/12/2018
10 tài liệu
0
4423
20/12/2018
5 tài liệu
0
2705
20/12/2018
5 tài liệu
0
3979
20/12/2018
8 tài liệu
0
6579
20/12/2018
3 tài liệu
0
1956
20/12/2018
4 tài liệu
0
2243
20/12/2018
6 tài liệu
0
4431
20/12/2018
7 tài liệu
0
3535
20/12/2018
5 tài liệu
0
2237
20/12/2018
1 tài liệu
0
652
20/12/2018
2 tài liệu
0
1283
20/12/2018
8 tài liệu
0
3484
20/12/2018
5 tài liệu
0
2589
20/12/2018
9 tài liệu
0
4895