Tài liệu

NS - 14 - BM03- Bien ban danh gia cong viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Người đánh giá:………………………………
Chức danh:……………………………………

Người đánh giá ký tên

Quản lý ký tên

Thời

gian

Nội dung công việc được đánh giá

Tiêu chuẩn/quy

trình liên quan

Người liên quan

Người liên quan

ký tên

Điểm

trừ

Tiêu chí

ĐG

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4283
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3442
20/12/2018
8 tài liệu
0
2860
20/12/2018
6 tài liệu
0
1950
20/12/2018
10 tài liệu
0
3455
20/12/2018
5 tài liệu
0
2090
20/12/2018
5 tài liệu
0
2893
20/12/2018
8 tài liệu
0
5161
20/12/2018
3 tài liệu
0
1561
20/12/2018
4 tài liệu
0
1702
20/12/2018
6 tài liệu
0
3593
20/12/2018
7 tài liệu
0
2742
20/12/2018
5 tài liệu
0
1744
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
950
20/12/2018
8 tài liệu
0
2649
20/12/2018
5 tài liệu
0
2003
20/12/2018
9 tài liệu
0
3602