Tài liệu

NS - 14 - BM03- Bien ban danh gia cong viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Người đánh giá:………………………………
Chức danh:……………………………………

Người đánh giá ký tên

Quản lý ký tên

Thời

gian

Nội dung công việc được đánh giá

Tiêu chuẩn/quy

trình liên quan

Người liên quan

Người liên quan

ký tên

Điểm

trừ

Tiêu chí

ĐG

background image

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4957
20/12/2018
1 tài liệu
0
621
20/12/2018
8 tài liệu
0
4000
20/12/2018
8 tài liệu
0
3277
20/12/2018
6 tài liệu
0
2255
20/12/2018
10 tài liệu
0
3983
20/12/2018
5 tài liệu
0
2422
20/12/2018
5 tài liệu
0
3539
20/12/2018
8 tài liệu
0
5954
20/12/2018
3 tài liệu
0
1791
20/12/2018
4 tài liệu
0
1984
20/12/2018
6 tài liệu
0
4081
20/12/2018
7 tài liệu
0
3201
20/12/2018
5 tài liệu
0
2011
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1128
20/12/2018
8 tài liệu
0
3104
20/12/2018
5 tài liệu
0
2339
20/12/2018
9 tài liệu
0
4290