Tài liệu

NS - 14 - BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

 

Mã tài liệu:  NS – 14 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU

Tháng .../201...

Chức danh:...............................Bộ phận:..................................

Stt

Chỉ tiêu đánh giá

Đơn vị

Mức

Thực tế

Điểm

Diễn giải

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mức đánh giá:

Stt Mức điểm

Điểm

1

A < 60 %

1

2

70 %   > A >=   60 %

2

3

80 %   > A >=   70 %

3

4

90 %   > A >=   80 %

4

5

100 % > A >=   90 %

5

Quản lý trực tiếp

Quản lý 

Phòng NS

Giám đốc 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4662
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
8 tài liệu
0
3764
20/12/2018
8 tài liệu
0
3083
20/12/2018
6 tài liệu
0
2115
20/12/2018
10 tài liệu
0
3749
20/12/2018
5 tài liệu
0
2265
20/12/2018
5 tài liệu
0
3226
20/12/2018
8 tài liệu
0
5640
20/12/2018
3 tài liệu
0
1691
20/12/2018
4 tài liệu
0
1849
20/12/2018
6 tài liệu
0
3856
20/12/2018
7 tài liệu
0
3003
20/12/2018
5 tài liệu
0
1882
20/12/2018
1 tài liệu
0
542
20/12/2018
2 tài liệu
0
1035
20/12/2018
8 tài liệu
0
2908
20/12/2018
5 tài liệu
0
2188
20/12/2018
9 tài liệu
0
3959