Tài liệu

NS - 13 - Quy che bo nhiem

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS - 13

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS - 13
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 6
                                                                                                                                                                    

background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS - 13
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-

Xây dựng các bước quy trình nghỉ phép cho CNV công ty.

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ hệ thống của Công ty.

II/ 

ĐỊNH NGHĨA

:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, đồng thời nâng cao chất lượng và

hiệu quả hoạt động của Đơn vị.

1. Hoạch định cán bộ nguồn:

-

Phòng nhân sự chịu trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn cho công ty. Việc xây dựng đội
ngũ các bộ nguồn phải được thể hiện qua phương án hàng năm và phương án điều chỉnh vào
tháng 6 hàng năm.

-

Việc hoạch định cán bộ nguồn bao gồm hai hình thức là nguồn các bộ mới xuất phát từ chiến
lược mở rộng kinh doanh của công ty và xây dựng đội ngũ cán bộ thay thế.

-

Đối với các cán bộ mới theo chiến lược kinh doanh của công ty, được thực hiện theo quy trình
tuyển dụng của công ty.

-

Đối với trường hợp cán bộ nguồn, cần phải lưu ý các trường hợp sau:

1.1 Xây dựng cán bộ nguồn thay thế:

-

Mỗi chức danh quản lý đều phải có một vị trí nhân viên tiềm năng để thay thế. Mẫu phiếu thăng
chức thực hiện theo: NS – 13 – BM01.

-

Thẩm quyền phê duyệt phiếu thăng tiến như sau:

+    Giám đốc điều hành đối với các chức danh quản lý cấp phòng…..

+    Trưởng các bộ phận với các chức danh còn lại nhưng phải được TP. nhân sự phê duyệt.

-

Phiếu thăng tiến do phòng nhân sự lưu làm chương trình đào tạo và đánh giá

1.2 Xây dựng chương trình bổ trợ công việc:

-

Đối với mỗi loại công việc nhất định, phòng nhân sự phối hợp với mỗi bộ phận phải có ít nhất
hai người có thể thực hiện được công việc để có thể thay thế khi cần thiết.

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 6
                                                                                                                                                                    

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4440
20/12/2018
1 tài liệu
0
549
20/12/2018
8 tài liệu
0
3584
20/12/2018
8 tài liệu
0
2919
20/12/2018
6 tài liệu
0
2004
20/12/2018
10 tài liệu
0
3552
20/12/2018
5 tài liệu
0
2142
20/12/2018
5 tài liệu
0
3021
20/12/2018
8 tài liệu
0
5386
20/12/2018
3 tài liệu
0
1609
20/12/2018
4 tài liệu
0
1758
20/12/2018
6 tài liệu
0
3697
20/12/2018
9 tài liệu
0
3199
20/12/2018
5 tài liệu
0
1784
20/12/2018
1 tài liệu
0
510
20/12/2018
2 tài liệu
0
974
20/12/2018
8 tài liệu
0
2730
20/12/2018
5 tài liệu
0
2070
20/12/2018
9 tài liệu
0
3743