Tài liệu

NS - 13 - BM06 - Quyet dinh bo nhiem

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nội, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm………………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà)......(Chức vụ hiện giữ nếu có),  giữ chức

cơ quan(đơn vị)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Điều 2. Các chế độ của ông/bà ..........................gồm:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điều 3. Các ông Chánh Văn Phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng tổ chức cán bộ và
Ông (Bà).............................................................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu VP

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4963
20/12/2018
1 tài liệu
0
624
20/12/2018
8 tài liệu
0
4009
20/12/2018
8 tài liệu
0
3288
20/12/2018
6 tài liệu
0
2258
20/12/2018
10 tài liệu
0
3992
20/12/2018
5 tài liệu
0
2427
20/12/2018
5 tài liệu
0
3542
20/12/2018
8 tài liệu
0
5965
20/12/2018
3 tài liệu
0
1795
20/12/2018
4 tài liệu
0
1988
20/12/2018
6 tài liệu
0
4089
20/12/2018
9 tài liệu
0
3609
20/12/2018
5 tài liệu
0
2014
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1131
20/12/2018
8 tài liệu
0
3117
20/12/2018
5 tài liệu
0
2345
20/12/2018
9 tài liệu
0
4304