Tài liệu

NS - 13 - BM05 - Phieu danh gia tin nhiem

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM

Họ tên người đánh giá:………………………………..Bộ phận:…………………………………….
MSNV:……………………Chức danh đang đảm nhiệm:……………………………………………

Dựa theo quy chế bổ nhiệm của công ty tôi xin đánh giá mức độ tín nhiệm và công việc đối với:

Anh chị……………………………………………….bộ phận………………..mã số NV:………….
Mối quan hệ của tôi và anh chị trên đây là:………………………………………………………….

Như sau:

1.  Tự đánh giá công việc:

Stt

Nội dung đánh

giá

Mức đánh giá

Ghi chú

Yếu

TB

Khá

Giỏi

X.sắc

1

Khối lượng công 
việc

2

Tinh thần trách 
nhiệm, kỷ luật

3

Năng lực lãnh 
đạo, quản lý

4

Sự phối hợp

5

Thái độ

6

Nghiệp vụ chuyên
môn

7

Phầm chất cá 
nhân

Ý kiến khác:
……………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung đánh giá trên đây là đúng theo như hiểu biết của tôi và không bị ảnh 
hưởng hay ép buộc từ người khác. Nếu có, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Ngày   tháng   năm 201…

Người đánh giá

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6180
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4950
20/12/2018
8 tài liệu
0
4153
20/12/2018
6 tài liệu
0
2873
20/12/2018
10 tài liệu
0
5064
20/12/2018
5 tài liệu
0
3112
20/12/2018
5 tài liệu
0
4663
20/12/2018
8 tài liệu
0
7363
20/12/2018
3 tài liệu
0
2213
20/12/2018
4 tài liệu
0
2570
20/12/2018
6 tài liệu
0
4874
20/12/2018
9 tài liệu
0
4542
20/12/2018
5 tài liệu
0
2608
20/12/2018
1 tài liệu
0
754
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2958
20/12/2018
9 tài liệu
0
5526