Tài liệu

NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU THĂNG CHỨC

Chức vụ hiện hành:
Họ tên: ................................Tuổi:...................Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Những người có khả năng thay thế

Khả năng được thay thế
Cao
Trung bình
Thấp

Họ tên: 
Chức vụ: 
Tuổi: 
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:

Họ tên: 
Chức vụ hiện tại:
Tuổi: 
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:

Những những có thể thay 
thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay
thế

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6181
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4950
20/12/2018
8 tài liệu
0
4153
20/12/2018
6 tài liệu
0
2873
20/12/2018
10 tài liệu
0
5065
20/12/2018
5 tài liệu
0
3112
20/12/2018
5 tài liệu
0
4664
20/12/2018
8 tài liệu
0
7363
20/12/2018
3 tài liệu
0
2213
20/12/2018
4 tài liệu
0
2570
20/12/2018
6 tài liệu
0
4874
20/12/2018
9 tài liệu
0
4544
20/12/2018
5 tài liệu
0
2609
20/12/2018
1 tài liệu
0
754
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2958
20/12/2018
9 tài liệu
0
5527