Tài liệu

NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU THĂNG CHỨC

Chức vụ hiện hành:
Họ tên: ................................Tuổi:...................Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Những người có khả năng thay thế

Khả năng được thay thế
Cao
Trung bình
Thấp

Họ tên: 
Chức vụ: 
Tuổi: 
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:

Họ tên: 
Chức vụ hiện tại:
Tuổi: 
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:

Những những có thể thay 
thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay
thế

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4273
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3435
20/12/2018
8 tài liệu
0
2853
20/12/2018
6 tài liệu
0
1946
20/12/2018
10 tài liệu
0
3441
20/12/2018
5 tài liệu
0
2088
20/12/2018
5 tài liệu
0
2889
20/12/2018
8 tài liệu
0
5141
20/12/2018
3 tài liệu
0
1560
20/12/2018
4 tài liệu
0
1698
20/12/2018
6 tài liệu
0
3578
20/12/2018
9 tài liệu
0
3101
20/12/2018
5 tài liệu
0
1742
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
946
20/12/2018
8 tài liệu
0
2636
20/12/2018
5 tài liệu
0
2000
20/12/2018
9 tài liệu
0
3590