Tài liệu

NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU THĂNG CHỨC

Chức vụ hiện hành:
Họ tên: ................................Tuổi:...................Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Những người có khả năng thay thế

Khả năng được thay thế
Cao
Trung bình
Thấp

Họ tên: 
Chức vụ: 
Tuổi: 
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:

Họ tên: 
Chức vụ hiện tại:
Tuổi: 
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:

Những những có thể thay 
thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay
thế

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5455
20/12/2018
1 tài liệu
0
695
20/12/2018
8 tài liệu
0
4366
20/12/2018
8 tài liệu
0
3637
20/12/2018
6 tài liệu
0
2502
20/12/2018
10 tài liệu
0
4424
20/12/2018
5 tài liệu
0
2705
20/12/2018
5 tài liệu
0
3979
20/12/2018
8 tài liệu
0
6579
20/12/2018
3 tài liệu
0
1956
20/12/2018
4 tài liệu
0
2243
20/12/2018
6 tài liệu
0
4431
20/12/2018
9 tài liệu
0
3997
20/12/2018
5 tài liệu
0
2237
20/12/2018
1 tài liệu
0
652
20/12/2018
2 tài liệu
0
1283
20/12/2018
8 tài liệu
0
3484
20/12/2018
5 tài liệu
0
2589
20/12/2018
9 tài liệu
0
4895