Tài liệu

NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU THĂNG CHỨC

Chức vụ hiện hành:
Họ tên: ................................Tuổi:...................Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Những người có khả năng thay thế

Khả năng được thay thế
Cao
Trung bình
Thấp

Họ tên: 
Chức vụ: 
Tuổi: 
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:

Họ tên: 
Chức vụ hiện tại:
Tuổi: 
Dự đoán thời gian cần thay thế là: 
Trình độ:
Kinh nghiệm:

Những những có thể thay 
thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay
thế

Ngày    tháng    năm 201…

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4989
20/12/2018
1 tài liệu
0
626
20/12/2018
8 tài liệu
0
4020
20/12/2018
8 tài liệu
0
3299
20/12/2018
6 tài liệu
0
2269
20/12/2018
10 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2435
20/12/2018
5 tài liệu
0
3562
20/12/2018
8 tài liệu
0
5983
20/12/2018
3 tài liệu
0
1799
20/12/2018
4 tài liệu
0
1995
20/12/2018
6 tài liệu
0
4099
20/12/2018
9 tài liệu
0
3620
20/12/2018
5 tài liệu
0
2020
20/12/2018
1 tài liệu
0
588
20/12/2018
2 tài liệu
0
1141
20/12/2018
8 tài liệu
0
3138
20/12/2018
5 tài liệu
0
2357
20/12/2018
9 tài liệu
0
4330