Tài liệu

NS - 12 - Quy che ky luat

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI CHẾ KỶ LUẬT

Mã tài liệu:  NS - 12

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS - 12
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 11

background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS - 12
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-

Xác định các biện pháp kỷ luật trong công ty.

-

Xác định trình tự các bước xử lý kỷ luật CNV trong công ty.

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.

II/ 

ĐỊNH NGHĨA

:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Các hình thức kỷ luật

Công ty có thể áp dụng các hình thức kỷ luật sau đối với người lao động:

-

Khiển trách bằng lời nói; hoặc bằng văn bản;

-

Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việc khác có mức
lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lương hoặc cách chức;

-

Sa thải.

Đối với các hành vi gây thiệt hại cho Công ty từ 500.000 đồng trở lên, gây ảnh hưởng đến uy tín

của Công ty, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty đều bị áp dụng một trong các hình thức
kỷ luật nói trên. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức nào sẽ được căn cứ trên từng trường hợp cụ thể.

Ngoài các trường hợp trên, người lao động sẽ bị áp dụng các hình thức kỷ luật theo các quy định

sau:

1.1.

Khiển trách bằng lời nói;

KHIỂN TRÁCH BẰNG LỜI NÓI được áp dụng khi người lao động có ít nhất một trong các

hành vi sau:

-

Đi làm trễ hoặc về sớm hơn thời gian quy định của Công ty mà không được sự đồng ý của
người có thẩm quyền;

-

Không nghỉ giải lao đúng thời gian quy định hoặc nghỉ giải lao dài hơn thời gian quy định mà
không được sự đồng ý của người có thẩm quyền;

-

Nghỉ cho mục đích hội họp không theo yêu cầu của công việc hoặc tự ý kéo dài thời gian hội
họp;

-

Ngủ trong giờ làm việc; 

-

Rời vị trí làm việc trong giờ làm việc mà không có lý do chính đáng.

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 11

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6132
20/12/2018
1 tài liệu
0
796
20/12/2018
8 tài liệu
0
4907
20/12/2018
8 tài liệu
0
4106
20/12/2018
6 tài liệu
0
2844
20/12/2018
10 tài liệu
0
5021
20/12/2018
5 tài liệu
0
3083
20/12/2018
5 tài liệu
0
4614
20/12/2018
8 tài liệu
0
7286
20/12/2018
3 tài liệu
0
2195
20/12/2018
4 tài liệu
0
2542
20/12/2018
7 tài liệu
0
4009
20/12/2018
9 tài liệu
0
4490
20/12/2018
5 tài liệu
0
2576
20/12/2018
1 tài liệu
0
745
20/12/2018
2 tài liệu
0
1473
20/12/2018
8 tài liệu
0
3953
20/12/2018
5 tài liệu
0
2933
20/12/2018
9 tài liệu
0
5472