Tài liệu

NS - 12 - BM05 - So theo doi ky luat

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI KỶ LUẬT

Stt

Số quyết định

Ngày

Hình thức xử

Cá nhân liên

quan

Thời gian

thử thách

Theo dõi

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4708
20/12/2018
1 tài liệu
0
588
20/12/2018
8 tài liệu
0
3802
20/12/2018
8 tài liệu
0
3113
20/12/2018
6 tài liệu
0
2133
20/12/2018
10 tài liệu
0
3770
20/12/2018
5 tài liệu
0
2287
20/12/2018
5 tài liệu
0
3287
20/12/2018
8 tài liệu
0
5688
20/12/2018
3 tài liệu
0
1717
20/12/2018
4 tài liệu
0
1881
20/12/2018
7 tài liệu
0
3033
20/12/2018
9 tài liệu
0
3415
20/12/2018
5 tài liệu
0
1896
20/12/2018
1 tài liệu
0
553
20/12/2018
2 tài liệu
0
1051
20/12/2018
8 tài liệu
0
2943
20/12/2018
5 tài liệu
0
2218
20/12/2018
9 tài liệu
0
4012