Tài liệu

NS - 12 - BM05 - So theo doi ky luat

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI KỶ LUẬT

Stt

Số quyết định

Ngày

Hình thức xử

Cá nhân liên

quan

Thời gian

thử thách

Theo dõi

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5220
20/12/2018
1 tài liệu
0
655
20/12/2018
8 tài liệu
0
4193
20/12/2018
8 tài liệu
0
3446
20/12/2018
6 tài liệu
0
2385
20/12/2018
10 tài liệu
0
4202
20/12/2018
5 tài liệu
0
2560
20/12/2018
5 tài liệu
0
3728
20/12/2018
8 tài liệu
0
6310
20/12/2018
3 tài liệu
0
1879
20/12/2018
4 tài liệu
0
2102
20/12/2018
7 tài liệu
0
3379
20/12/2018
9 tài liệu
0
3799
20/12/2018
5 tài liệu
0
2123
20/12/2018
1 tài liệu
0
615
20/12/2018
2 tài liệu
0
1217
20/12/2018
8 tài liệu
0
3307
20/12/2018
5 tài liệu
0
2465
20/12/2018
9 tài liệu
0
4641