Tài liệu

NS - 12 - BM05 - So theo doi ky luat

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI KỶ LUẬT

Stt

Số quyết định

Ngày

Hình thức xử

Cá nhân liên

quan

Thời gian

thử thách

Theo dõi

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4239
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3409
20/12/2018
8 tài liệu
0
2833
20/12/2018
6 tài liệu
0
1934
20/12/2018
10 tài liệu
0
3396
20/12/2018
5 tài liệu
0
2043
20/12/2018
5 tài liệu
0
2819
20/12/2018
8 tài liệu
0
5098
20/12/2018
3 tài liệu
0
1545
20/12/2018
4 tài liệu
0
1681
20/12/2018
7 tài liệu
0
2721
20/12/2018
9 tài liệu
0
3075
20/12/2018
5 tài liệu
0
1722
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
936
20/12/2018
8 tài liệu
0
2613
20/12/2018
5 tài liệu
0
1978
20/12/2018
9 tài liệu
0
3568