Tài liệu

NS - 12 - BM04 - Quyet dinh xu ly ky luat

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nội, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý kỷ luật

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy chế kỷ luật của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thi hành kỷ luật (hi hình thúc kỷ luật)
Ông

 

(Bà)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
Sinh

 

ngày

................................................................................................................................................

Quê quán..........................................trú quán.....................................................................................
Đơn vị công tác hiện nay:................
Nghề nghiệp.....................................bậc lương..................................................................................
Mức

 

lương:

................................................................................................................................................

Phạm

 

các

 

khuyết

 

điểm

................................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này thi hành kể  từ ngày...............tháng.......năm.........phổ biến đến

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Nhân sự ) , trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng
đơn vị............................................và ông (bà)...............................có   trách   nhiệm   thi   hành   quyết
định này.

          

GIÁM ĐỐC 

background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6115
20/12/2018
1 tài liệu
0
795
20/12/2018
8 tài liệu
0
4895
20/12/2018
8 tài liệu
0
4099
20/12/2018
6 tài liệu
0
2838
20/12/2018
10 tài liệu
0
5015
20/12/2018
5 tài liệu
0
3073
20/12/2018
5 tài liệu
0
4595
20/12/2018
8 tài liệu
0
7270
20/12/2018
3 tài liệu
0
2190
20/12/2018
4 tài liệu
0
2535
20/12/2018
7 tài liệu
0
4005
20/12/2018
9 tài liệu
0
4487
20/12/2018
5 tài liệu
0
2567
20/12/2018
1 tài liệu
0
743
20/12/2018
2 tài liệu
0
1467
20/12/2018
8 tài liệu
0
3945
20/12/2018
5 tài liệu
0
2927
20/12/2018
9 tài liệu
0
5461