Tài liệu

NS - 12 - BM03 - Bien ban hop xem xet ky luat

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN HỌP

XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT

Tên Bộ phận: ………………………………………………………………………………………..
Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Thời gian họp:………….giờ…………...ngày………………tháng…………….năm……………….
Chủ trì cuộc họp:…… ……………………………………………………………………………
Thành phần tham dự:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Anh/Chị:……………………………………………….
Nội dung cuộc họp bao gồm:
1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm ttă1t nnội dung sự việc xảy ra.
2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.
3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ
luật đối với người sai phạm.:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Ngày       tháng      năm

Chủ trì cuộc họp

   Thư ký ghi biên bản

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4472
20/12/2018
1 tài liệu
0
552
20/12/2018
8 tài liệu
0
3593
20/12/2018
8 tài liệu
0
2923
20/12/2018
6 tài liệu
0
2007
20/12/2018
10 tài liệu
0
3557
20/12/2018
5 tài liệu
0
2147
20/12/2018
5 tài liệu
0
3034
20/12/2018
8 tài liệu
0
5413
20/12/2018
3 tài liệu
0
1619
20/12/2018
4 tài liệu
0
1761
20/12/2018
7 tài liệu
0
2854
20/12/2018
9 tài liệu
0
3203
20/12/2018
5 tài liệu
0
1792
20/12/2018
1 tài liệu
0
511
20/12/2018
2 tài liệu
0
980
20/12/2018
8 tài liệu
0
2746
20/12/2018
5 tài liệu
0
2072
20/12/2018
9 tài liệu
0
3761