Tài liệu

NS - 12 - BM02 - Ban tu kiem ca nhan

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………… ……………………………………………………………
Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………………………….
Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
Trình bày sự việc xảy ra:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Hậu quả do sai phạm xảy ra:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

-

Khiển trách bằng văn bản;

-

Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp 
hơn không quá sáu tháng;

-

Sa thải.

Ngày       tháng      năm

Người viết kiểm điểm

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.0

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6115
20/12/2018
1 tài liệu
0
795
20/12/2018
8 tài liệu
0
4894
20/12/2018
8 tài liệu
0
4097
20/12/2018
6 tài liệu
0
2838
20/12/2018
10 tài liệu
0
5015
20/12/2018
5 tài liệu
0
3073
20/12/2018
5 tài liệu
0
4594
20/12/2018
8 tài liệu
0
7269
20/12/2018
3 tài liệu
0
2190
20/12/2018
4 tài liệu
0
2534
20/12/2018
7 tài liệu
0
4005
20/12/2018
9 tài liệu
0
4487
20/12/2018
5 tài liệu
0
2567
20/12/2018
1 tài liệu
0
743
20/12/2018
2 tài liệu
0
1467
20/12/2018
8 tài liệu
0
3943
20/12/2018
5 tài liệu
0
2927
20/12/2018
9 tài liệu
0
5460