Tài liệu

NS - 12 - BM02 - Ban tu kiem ca nhan

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………… ……………………………………………………………
Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………………………….
Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………
Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:
Trình bày sự việc xảy ra:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Hậu quả do sai phạm xảy ra:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính

-

Khiển trách bằng văn bản;

-

Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp 
hơn không quá sáu tháng;

-

Sa thải.

Ngày       tháng      năm

Người viết kiểm điểm

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.0

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4273
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3435
20/12/2018
8 tài liệu
0
2852
20/12/2018
6 tài liệu
0
1946
20/12/2018
10 tài liệu
0
3441
20/12/2018
5 tài liệu
0
2088
20/12/2018
5 tài liệu
0
2888
20/12/2018
8 tài liệu
0
5141
20/12/2018
3 tài liệu
0
1560
20/12/2018
4 tài liệu
0
1698
20/12/2018
7 tài liệu
0
2736
20/12/2018
9 tài liệu
0
3101
20/12/2018
5 tài liệu
0
1742
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
946
20/12/2018
8 tài liệu
0
2636
20/12/2018
5 tài liệu
0
1999
20/12/2018
9 tài liệu
0
3590