Tài liệu

NS - 12 - BM01 - Bien ban vi pham

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN VI PHẠM

Hôm nay vào lúc ………… giờ…………...phút, ngày……...tháng………năm………………..
Chúng tôi gồm:
1. Họ tên người lập biên bản:…………………………………………………………………
2. Họ tên người làm chứng:… ………………………………………………………………….
3. Họ tên người có liên quan đến vụ việc:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Diễn biến của vụ việc xảy ra: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Thiệt hại về vật chất hoặc vi phạm những qui định của Công ty đề ra:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Người có liên quan đến vi phạm:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập và đọc lại cho mọi người đều nghe.

Phụ trách BP      Người vi phạm

Người làm chứng

Người lập BB

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4249
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3424
20/12/2018
8 tài liệu
0
2839
20/12/2018
6 tài liệu
0
1943
20/12/2018
10 tài liệu
0
3414
20/12/2018
5 tài liệu
0
2076
20/12/2018
5 tài liệu
0
2857
20/12/2018
8 tài liệu
0
5108
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1688
20/12/2018
7 tài liệu
0
2728
20/12/2018
9 tài liệu
0
3089
20/12/2018
5 tài liệu
0
1737
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
942
20/12/2018
8 tài liệu
0
2625
20/12/2018
5 tài liệu
0
1986
20/12/2018
9 tài liệu
0
3582