Tài liệu

NS - 12 - BM01 - Bien ban vi pham

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN VI PHẠM

Hôm nay vào lúc ………… giờ…………...phút, ngày……...tháng………năm………………..
Chúng tôi gồm:
1. Họ tên người lập biên bản:…………………………………………………………………
2. Họ tên người làm chứng:… ………………………………………………………………….
3. Họ tên người có liên quan đến vụ việc:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Diễn biến của vụ việc xảy ra: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Thiệt hại về vật chất hoặc vi phạm những qui định của Công ty đề ra:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Người có liên quan đến vi phạm:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập và đọc lại cho mọi người đều nghe.

Phụ trách BP      Người vi phạm

Người làm chứng

Người lập BB

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4963
20/12/2018
1 tài liệu
0
624
20/12/2018
8 tài liệu
0
4009
20/12/2018
8 tài liệu
0
3288
20/12/2018
6 tài liệu
0
2259
20/12/2018
10 tài liệu
0
3992
20/12/2018
5 tài liệu
0
2427
20/12/2018
5 tài liệu
0
3542
20/12/2018
8 tài liệu
0
5965
20/12/2018
3 tài liệu
0
1795
20/12/2018
4 tài liệu
0
1988
20/12/2018
7 tài liệu
0
3213
20/12/2018
9 tài liệu
0
3609
20/12/2018
5 tài liệu
0
2014
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1131
20/12/2018
8 tài liệu
0
3117
20/12/2018
5 tài liệu
0
2345
20/12/2018
9 tài liệu
0
4304