Tài liệu

NS - 12 - BM01 - Bien ban vi pham

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KỶ LUẬT 

Mã tài liệu: NS – 12 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN VI PHẠM

Hôm nay vào lúc ………… giờ…………...phút, ngày……...tháng………năm………………..
Chúng tôi gồm:
1. Họ tên người lập biên bản:…………………………………………………………………
2. Họ tên người làm chứng:… ………………………………………………………………….
3. Họ tên người có liên quan đến vụ việc:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Diễn biến của vụ việc xảy ra: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Thiệt hại về vật chất hoặc vi phạm những qui định của Công ty đề ra:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Người có liên quan đến vi phạm:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập và đọc lại cho mọi người đều nghe.

Phụ trách BP      Người vi phạm

Người làm chứng

Người lập BB

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6184
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4951
20/12/2018
8 tài liệu
0
4155
20/12/2018
6 tài liệu
0
2874
20/12/2018
10 tài liệu
0
5070
20/12/2018
5 tài liệu
0
3114
20/12/2018
5 tài liệu
0
4666
20/12/2018
8 tài liệu
0
7364
20/12/2018
3 tài liệu
0
2215
20/12/2018
4 tài liệu
0
2572
20/12/2018
7 tài liệu
0
4055
20/12/2018
9 tài liệu
0
4547
20/12/2018
5 tài liệu
0
2611
20/12/2018
1 tài liệu
0
755
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2960
20/12/2018
9 tài liệu
0
5532