Tài liệu

NS - 11 - Quy che khen thuong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG 

Mã tài liệu: NS - 11

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG

Mã tài liệu: NS - 11
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 /6

background image

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG

Mã tài liệu: NS - 11
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

-

Xây dựng các bước quy trình nghỉ phép cho CNV công ty.

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ hệ thống của Công ty.

II/ 

ĐỊNH NGHĨA

:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Các hình thức khen thưởng:

a> Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch:

-

Toàn bộ CBCNV được hưởng mức thưởng bằng nhau.

-

Số tiền thưởng từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.

-

Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tở trình Ban GĐ về số tiền thưởng, dự toán tiền thưởng trình
Ban GĐ trước 15 ngày so với ngày lễ tương ứng, lập danh sách CBCNV được thưởng trước 3
ngày so với ngày lễ tương ứng.

b> Thưởng thâm niên:

-

Thâm niên được tính chi tiết tới từng tháng (nếu từ 15 ngày trở lên thì tính đủ tháng, nếu dưới
15 ngày thì không được tính đủ tháng.

-

Tiền thâm niên = số tháng thâm niên * số tiền thâm niên 1 tháng.

-

Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về số tiền thâm niên của 1 tháng, dự toán tổng tiền
thâm niên trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.

c> Thưởng tháng lương 13 (tết AL):

-

Được tính = tỷ lệ % * [tổng lương thực tế trong năm (không phải lương hợp đồng) / 12 tháng].

-

Phòng nhân sự có trách nhiệm lập tờ trình về tỷ lệ %, dự toán tổng tiền thưởng tháng lương 13
trước 30 ngày so với ngày bắt đầu nghỉ tết.

d> Thưởng chuyên cần:

-

Đối tượng áp dụng là CNV trực tiếp sản xuất trên dây chuyền

.

-

Điều kiện: Làm đủ số ngày theo tổng số ngày chuyền đã thực hiện (không tính những ngày phải
làm bù hay điều động làm thêm).

e> Thưởng tiết kiệm nguyên phụ liệu:

-

Bộ phận sản xuất mà tiết kiệm được % nguyên phụ liệu tiêu hao thì được thưởng 30 % mức
nguyên phụ liệu tiết kiệm được.

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 /6

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5525
20/12/2018
1 tài liệu
0
706
20/12/2018
8 tài liệu
0
4420
20/12/2018
8 tài liệu
0
3691
20/12/2018
6 tài liệu
0
2537
20/12/2018
10 tài liệu
0
4483
20/12/2018
5 tài liệu
0
2749
20/12/2018
5 tài liệu
0
4047
20/12/2018
8 tài liệu
0
6650
20/12/2018
3 tài liệu
0
1980
20/12/2018
6 tài liệu
0
4471
20/12/2018
7 tài liệu
0
3570
20/12/2018
9 tài liệu
0
4036
20/12/2018
5 tài liệu
0
2269
20/12/2018
1 tài liệu
0
663
20/12/2018
2 tài liệu
0
1297
20/12/2018
8 tài liệu
0
3530
20/12/2018
5 tài liệu
0
2622
20/12/2018
9 tài liệu
0
4948