Tài liệu

NS - 11 - BM03 - So theo doi khen thuong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG

Mã tài liệu: NS – 11 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG

Stt

Số quyết định

Ngày

Lý do khen thưởng

Người được khen

thưởng

Hình thức khen

thưởng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4249
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3424
20/12/2018
8 tài liệu
0
2839
20/12/2018
6 tài liệu
0
1941
20/12/2018
10 tài liệu
0
3414
20/12/2018
5 tài liệu
0
2076
20/12/2018
5 tài liệu
0
2857
20/12/2018
8 tài liệu
0
5108
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
6 tài liệu
0
3567
20/12/2018
7 tài liệu
0
2727
20/12/2018
9 tài liệu
0
3088
20/12/2018
5 tài liệu
0
1737
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
941
20/12/2018
8 tài liệu
0
2624
20/12/2018
5 tài liệu
0
1986
20/12/2018
9 tài liệu
0
3580