Tài liệu

NS - 11 - BM03 - So theo doi khen thuong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG

Mã tài liệu: NS – 11 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG

Stt

Số quyết định

Ngày

Lý do khen thưởng

Người được khen

thưởng

Hình thức khen

thưởng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6147
20/12/2018
1 tài liệu
0
798
20/12/2018
8 tài liệu
0
4926
20/12/2018
8 tài liệu
0
4123
20/12/2018
6 tài liệu
0
2856
20/12/2018
10 tài liệu
0
5041
20/12/2018
5 tài liệu
0
3098
20/12/2018
5 tài liệu
0
4630
20/12/2018
8 tài liệu
0
7307
20/12/2018
3 tài liệu
0
2203
20/12/2018
6 tài liệu
0
4860
20/12/2018
7 tài liệu
0
4022
20/12/2018
9 tài liệu
0
4511
20/12/2018
5 tài liệu
0
2588
20/12/2018
1 tài liệu
0
747
20/12/2018
2 tài liệu
0
1477
20/12/2018
8 tài liệu
0
3978
20/12/2018
5 tài liệu
0
2941
20/12/2018
9 tài liệu
0
5490