Tài liệu

NS - 11 - BM03 - So theo doi khen thuong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG

Mã tài liệu: NS – 11 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI KHEN THƯỞNG

Stt

Số quyết định

Ngày

Lý do khen thưởng

Người được khen

thưởng

Hình thức khen

thưởng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4961
20/12/2018
1 tài liệu
0
623
20/12/2018
8 tài liệu
0
4007
20/12/2018
8 tài liệu
0
3286
20/12/2018
6 tài liệu
0
2257
20/12/2018
10 tài liệu
0
3990
20/12/2018
5 tài liệu
0
2427
20/12/2018
5 tài liệu
0
3542
20/12/2018
8 tài liệu
0
5962
20/12/2018
3 tài liệu
0
1795
20/12/2018
6 tài liệu
0
4087
20/12/2018
7 tài liệu
0
3206
20/12/2018
9 tài liệu
0
3607
20/12/2018
5 tài liệu
0
2013
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1129
20/12/2018
8 tài liệu
0
3111
20/12/2018
5 tài liệu
0
2345
20/12/2018
9 tài liệu
0
4299