Tài liệu

NS - 11 - BM01 - Phieu de nghi khen thuong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG

Mã tài liệu: NS – 11 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Kính gửi:  Giám đốc điều hành công ty

Phòng NS

Đề nghị Ban giám đốc xem xét khen thưởng cho:
1. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
2. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
3. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
4. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….

Lý do:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Hình thức khen thưởng đề xuất
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Phòng nhân sự
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Giám đốc
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Người đề nghị

Quản lý

Phòng NS

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4703
20/12/2018
1 tài liệu
0
588
20/12/2018
8 tài liệu
0
3795
20/12/2018
8 tài liệu
0
3103
20/12/2018
6 tài liệu
0
2129
20/12/2018
10 tài liệu
0
3762
20/12/2018
5 tài liệu
0
2281
20/12/2018
5 tài liệu
0
3271
20/12/2018
8 tài liệu
0
5674
20/12/2018
3 tài liệu
0
1712
20/12/2018
6 tài liệu
0
3886
20/12/2018
7 tài liệu
0
3028
20/12/2018
9 tài liệu
0
3409
20/12/2018
5 tài liệu
0
1893
20/12/2018
1 tài liệu
0
551
20/12/2018
2 tài liệu
0
1051
20/12/2018
8 tài liệu
0
2940
20/12/2018
5 tài liệu
0
2211
20/12/2018
9 tài liệu
0
4007