Tài liệu

NS - 11 - BM01 - Phieu de nghi khen thuong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG

Mã tài liệu: NS – 11 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Kính gửi:  Giám đốc điều hành công ty

Phòng NS

Đề nghị Ban giám đốc xem xét khen thưởng cho:
1. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
2. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
3. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
4. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….

Lý do:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Hình thức khen thưởng đề xuất
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Phòng nhân sự
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Giám đốc
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Người đề nghị

Quản lý

Phòng NS

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6144
20/12/2018
1 tài liệu
0
798
20/12/2018
8 tài liệu
0
4920
20/12/2018
8 tài liệu
0
4121
20/12/2018
6 tài liệu
0
2852
20/12/2018
10 tài liệu
0
5035
20/12/2018
5 tài liệu
0
3090
20/12/2018
5 tài liệu
0
4624
20/12/2018
8 tài liệu
0
7297
20/12/2018
3 tài liệu
0
2199
20/12/2018
6 tài liệu
0
4855
20/12/2018
7 tài liệu
0
4020
20/12/2018
9 tài liệu
0
4506
20/12/2018
5 tài liệu
0
2584
20/12/2018
1 tài liệu
0
747
20/12/2018
2 tài liệu
0
1477
20/12/2018
8 tài liệu
0
3963
20/12/2018
5 tài liệu
0
2939
20/12/2018
9 tài liệu
0
5488