Tài liệu

NS - 11 - BM01 - Phieu de nghi khen thuong

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ KHEN THƯỞNG

Mã tài liệu: NS – 11 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Kính gửi:  Giám đốc điều hành công ty

Phòng NS

Đề nghị Ban giám đốc xem xét khen thưởng cho:
1. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
2. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
3. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….
4. Anh/Chị:…………………………….Bộ phận…………………………………MSNV……………….

Lý do:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Hình thức khen thưởng đề xuất
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Phòng nhân sự
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ý kiến của Giám đốc
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Người đề nghị

Quản lý

Phòng NS

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5197
20/12/2018
1 tài liệu
0
654
20/12/2018
8 tài liệu
0
4188
20/12/2018
8 tài liệu
0
3443
20/12/2018
6 tài liệu
0
2383
20/12/2018
10 tài liệu
0
4196
20/12/2018
5 tài liệu
0
2551
20/12/2018
5 tài liệu
0
3721
20/12/2018
8 tài liệu
0
6301
20/12/2018
3 tài liệu
0
1876
20/12/2018
6 tài liệu
0
4260
20/12/2018
7 tài liệu
0
3371
20/12/2018
9 tài liệu
0
3795
20/12/2018
5 tài liệu
0
2122
20/12/2018
1 tài liệu
0
615
20/12/2018
2 tài liệu
0
1215
20/12/2018
8 tài liệu
0
3292
20/12/2018
5 tài liệu
0
2461
20/12/2018
9 tài liệu
0
4633