Tài liệu

NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI TRÌNH 

NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG 

Mã tài liệu:  NS - 10

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI TRÌNH 

NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG

Mã tài liệu: NS - 10
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 4

background image

QUI TRÌNH 

NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG

Mã tài liệu: NS - 10
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

-

Xây dựng các bước quy trình nghỉ phép cho CNV công ty.

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ hệ thống của Công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Phân loại các trường hợp nghỉ phép:

a> Phép năm.

-

Mỗi người lao động làm đủ 1 năm thì được nghỉ 12 ngày phép, nếu người lao động làm việc 
không đủ 1 năm thì được hướng số ngày phép tương ứng với số tháng làm việc (phải tính đủ số 
ngày trong tháng, ví dụ 1 tháng 25 ngày thì vẫn tính là 1 tháng).

-

Khi nghỉ phép, nhân viên vẫn được hưởng đủ lương cơ bản, nếu cuối năm mà nhân viên không 
sử dụng hết số ngày phép thì sẽ được công ty thanh toán số tiền lương cơ bản tương ứng với số 
ngày phép chưa nghỉ.

b> Nghỉ bù:

-

Trường hợp nhân viên được nghỉ ngày off hoặc ngày lễ nhưng vẫn được quản lý điều động đi 
làm thì phải viết đơn xin nghỉ bù.

-

Nếu là nghỉ bù ngày off hoặc ngày lễ thì thời gian nghỉ bù không được tính lương.

c> Nghỉ hưởng lương:

-

Với trường hợp người lao động có mua bảo hiểm theo hợp đồng thì sẽ được hưởng lương do 
BHXH chi trả.

d> Nghỉ không hưởng lương:

-

Quản lý, nhân viên các bộ phận muốn nghỉ việc riêng (không hưởng lương) thì phải viết giấy 
xin phép theo quy trình dưới đây.

-

Trường hợp nghỉ không lý do thì sẽ bị kỷ luật theo quy định của công ty.

-

Với trường hợp nhân viên bị ốm, bệnh thì phải có giấy xác nhận của bác sỹ và nộp phiếu cho 
phòng nhân sự.

2. Quy trình nghỉ phép:

a> Viết yêu cầu nghỉ phép

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 4

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4441
20/12/2018
1 tài liệu
0
550
20/12/2018
8 tài liệu
0
3584
20/12/2018
8 tài liệu
0
2919
20/12/2018
6 tài liệu
0
2004
20/12/2018
10 tài liệu
0
3552
20/12/2018
5 tài liệu
0
2143
20/12/2018
5 tài liệu
0
3022
20/12/2018
8 tài liệu
0
5386
20/12/2018
4 tài liệu
0
1758
20/12/2018
6 tài liệu
0
3698
20/12/2018
7 tài liệu
0
2849
20/12/2018
9 tài liệu
0
3200
20/12/2018
5 tài liệu
0
1785
20/12/2018
1 tài liệu
0
510
20/12/2018
2 tài liệu
0
974
20/12/2018
8 tài liệu
0
2731
20/12/2018
5 tài liệu
0
2070
20/12/2018
9 tài liệu
0
3744