Tài liệu

NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG

Mã tài liệu: NS – 10 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP NĂM 201…

Stt

MSNV

Họ tên

Chức danh

Bộ

phận

Ngày

vào

Số

ngày

phép

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Từ ngày

đến ngày

Tổng

số

ngày

Số ngày

còn lại

Từ ngày

đến

ngày

Tổng số

ngày

Số ngày

còn lại

Từ ngày

đến

ngày

Tổng số

ngày

Số ngày

còn lại

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=G-I

K

L

M=J-L

N

O

P=M-O

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6104
20/12/2018
1 tài liệu
0
793
20/12/2018
8 tài liệu
0
4890
20/12/2018
8 tài liệu
0
4092
20/12/2018
6 tài liệu
0
2824
20/12/2018
10 tài liệu
0
5006
20/12/2018
5 tài liệu
0
3064
20/12/2018
5 tài liệu
0
4586
20/12/2018
8 tài liệu
0
7255
20/12/2018
4 tài liệu
0
2527
20/12/2018
6 tài liệu
0
4830
20/12/2018
7 tài liệu
0
3995
20/12/2018
9 tài liệu
0
4479
20/12/2018
5 tài liệu
0
2560
20/12/2018
1 tài liệu
0
741
20/12/2018
2 tài liệu
0
1460
20/12/2018
8 tài liệu
0
3938
20/12/2018
5 tài liệu
0
2921
20/12/2018
9 tài liệu
0
5449