Tài liệu

NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG

Mã tài liệu: NS – 10 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP NĂM 201…

Stt

MSNV

Họ tên

Chức danh

Bộ

phận

Ngày

vào

Số

ngày

phép

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Từ ngày

đến ngày

Tổng

số

ngày

Số ngày

còn lại

Từ ngày

đến

ngày

Tổng số

ngày

Số ngày

còn lại

Từ ngày

đến

ngày

Tổng số

ngày

Số ngày

còn lại

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=G-I

K

L

M=J-L

N

O

P=M-O

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4437
20/12/2018
1 tài liệu
0
549
20/12/2018
8 tài liệu
0
3582
20/12/2018
8 tài liệu
0
2917
20/12/2018
6 tài liệu
0
2000
20/12/2018
10 tài liệu
0
3551
20/12/2018
5 tài liệu
0
2141
20/12/2018
5 tài liệu
0
3018
20/12/2018
8 tài liệu
0
5379
20/12/2018
4 tài liệu
0
1756
20/12/2018
6 tài liệu
0
3697
20/12/2018
7 tài liệu
0
2847
20/12/2018
9 tài liệu
0
3199
20/12/2018
5 tài liệu
0
1784
20/12/2018
1 tài liệu
0
509
20/12/2018
2 tài liệu
0
974
20/12/2018
8 tài liệu
0
2727
20/12/2018
5 tài liệu
0
2068
20/12/2018
9 tài liệu
0
3736