Tài liệu

NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG

Mã tài liệu: NS – 10 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP NĂM 201…

Stt

MSNV

Họ tên

Chức danh

Bộ

phận

Ngày

vào

Số

ngày

phép

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Từ ngày

đến ngày

Tổng

số

ngày

Số ngày

còn lại

Từ ngày

đến

ngày

Tổng số

ngày

Số ngày

còn lại

Từ ngày

đến

ngày

Tổng số

ngày

Số ngày

còn lại

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=G-I

K

L

M=J-L

N

O

P=M-O

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5471
20/12/2018
1 tài liệu
0
697
20/12/2018
8 tài liệu
0
4374
20/12/2018
8 tài liệu
0
3654
20/12/2018
6 tài liệu
0
2514
20/12/2018
10 tài liệu
0
4435
20/12/2018
5 tài liệu
0
2709
20/12/2018
5 tài liệu
0
3988
20/12/2018
8 tài liệu
0
6590
20/12/2018
4 tài liệu
0
2244
20/12/2018
6 tài liệu
0
4441
20/12/2018
7 tài liệu
0
3540
20/12/2018
9 tài liệu
0
4011
20/12/2018
5 tài liệu
0
2242
20/12/2018
1 tài liệu
0
655
20/12/2018
2 tài liệu
0
1285
20/12/2018
8 tài liệu
0
3497
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
9 tài liệu
0
4900