Tài liệu

NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG

Mã tài liệu: NS – 10 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

SỔ THEO DÕI NGHỈ PHÉP NĂM 201…

Stt

MSNV

Họ tên

Chức danh

Bộ

phận

Ngày

vào

Số

ngày

phép

Đợt 1

Đợt 2

Đợt 3

Từ ngày

đến ngày

Tổng

số

ngày

Số ngày

còn lại

Từ ngày

đến

ngày

Tổng số

ngày

Số ngày

còn lại

Từ ngày

đến

ngày

Tổng số

ngày

Số ngày

còn lại

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=G-I

K

L

M=J-L

N

O

P=M-O

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4974
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4017
20/12/2018
8 tài liệu
0
3294
20/12/2018
6 tài liệu
0
2265
20/12/2018
10 tài liệu
0
4003
20/12/2018
5 tài liệu
0
2430
20/12/2018
5 tài liệu
0
3555
20/12/2018
8 tài liệu
0
5974
20/12/2018
4 tài liệu
0
1992
20/12/2018
6 tài liệu
0
4093
20/12/2018
7 tài liệu
0
3216
20/12/2018
9 tài liệu
0
3614
20/12/2018
5 tài liệu
0
2018
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1138
20/12/2018
8 tài liệu
0
3127
20/12/2018
5 tài liệu
0
2353
20/12/2018
9 tài liệu
0
4313