Tài liệu

NS - 10 - BM01 - Giay xin nghi phep

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH 

NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNG

Mã tài liệu: NS – 10 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………

GIẤY XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

 

Họ và tên: ..........................................................Chức vụ:...........................................................
Đơn vị:.................................................................
Tổng thời gian nghỉ:....................ngày, kể từ........................đến ngày.......................................
Lý do nghỉ: ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Phép năm

Nghỉ bù

Nghỉ hưởng lương

Nghỉ không lương

Ý kiến của người quản lý trực tiếp :.............................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ý kiến của Phòng HCNS:.............................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Người Xin phép

Trưởng bộ phận

Phòng NS

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5471
20/12/2018
1 tài liệu
0
696
20/12/2018
8 tài liệu
0
4373
20/12/2018
8 tài liệu
0
3653
20/12/2018
6 tài liệu
0
2514
20/12/2018
10 tài liệu
0
4435
20/12/2018
5 tài liệu
0
2708
20/12/2018
5 tài liệu
0
3988
20/12/2018
8 tài liệu
0
6589
20/12/2018
4 tài liệu
0
2244
20/12/2018
6 tài liệu
0
4440
20/12/2018
7 tài liệu
0
3539
20/12/2018
9 tài liệu
0
4010
20/12/2018
5 tài liệu
0
2240
20/12/2018
1 tài liệu
0
654
20/12/2018
2 tài liệu
0
1285
20/12/2018
8 tài liệu
0
3496
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
9 tài liệu
0
4900