Tài liệu

NS - 09 - Quy trinh nghi viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu:  NS - 09

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS - 09
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 5

background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS - 09
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

-

Xây dựng các bước quy trình nghỉ việc của CNV công ty.

-

Đảm bảo quyền lợi của công ty và của người nghỉ việc.

III/ PHẠM VI:

-

Áp dụng cho toàn bộ nhân viên của công ty.

II/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Bước 1. Viết đơn xin nghỉ việc

-

Người xin nghỉ việc viết đơn theo mẫu NS – 09 - 01. Sau khi viết đơn xong, người xin việc
chuyển đơn cho Quản lý xem xét theo bước 2.

-

Mẫu được lấy trực tiếp tại khu vực phòng NS.

-

Người xin nghỉ việc phải đảm bảo đúng thời hạn báo trước. Nếu không đảm bảo đúng thời hạn
báo trước, người xin nghỉ việc phải bồi thường tiền lương cho những ngày không báo trước và
không được thưởng năng suất và các khoản thưởng cho những thời gian chưa được tính lương.

-

Đối với các quy định về nghỉ việc không có trong quy trình này hoặc các quy định khác của
công ty thì thực hiện theo bộ luật lao động và các văn bản pháp luật lao động liên quan.

-

Thời hạn báo trước cụ thể:

+    Đối với hợp đồng thử việc 1 tháng là 3 ngày, 2 tháng là 7 ngày
+    Hợp đồng có thời hạn 1 – 3 năm là 30 ngày.
+    Hợp đồng vô thời hạn là 45 ngày.

2. Xem xét của quản lý.

-

Thẩm quyền và trách nhiệm xem xét bao gồm: Trưởng các phòng ban.

-

Đối với nhân viên các bộ phận có cấp tổ trường thì trước khi chuyển cho quản lý thì phải
chuyển qua cấp tổ trưởng xác nhận.

-

Đối với các quản lý, nhân viên do Giám đốc trực tiếp quản lý thì sau khi viết đơn, người xin
nghỉ việc chuyển trực tiếp cho phòng NS theo bước 3.

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4470
20/12/2018
1 tài liệu
0
552
20/12/2018
8 tài liệu
0
3591
20/12/2018
8 tài liệu
0
2923
20/12/2018
6 tài liệu
0
2006
20/12/2018
10 tài liệu
0
3555
20/12/2018
5 tài liệu
0
2147
20/12/2018
5 tài liệu
0
3034
20/12/2018
3 tài liệu
0
1618
20/12/2018
4 tài liệu
0
1760
20/12/2018
6 tài liệu
0
3713
20/12/2018
7 tài liệu
0
2853
20/12/2018
9 tài liệu
0
3203
20/12/2018
5 tài liệu
0
1790
20/12/2018
1 tài liệu
0
511
20/12/2018
2 tài liệu
0
980
20/12/2018
8 tài liệu
0
2742
20/12/2018
5 tài liệu
0
2072
20/12/2018
9 tài liệu
0
3753