Tài liệu

NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nôi, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

V/v nghỉ việc của CBCNV

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình nghỉ việc của công ty.
- Căn cứ bộ hồ sơ liên quan về nghỉ việc
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho anh/chị.......................................................................Chức
danh.........................................Bộ phận....................MSNV...............được nghỉ việc kể từ ngày...................

Điều 2. Quyết định này thi hành kể  từ ngày......................tháng.........năm...........phổ biến đến

Phòng 

TCKT căn cứ quyết định này để tính lương cho nhân viên theo bảng thanh lý đã được duyệt.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn 
vị........................................................và ông (bà)...................................có trách nhiệm thi hành quyết định 
này.

            GIÁM ĐỐC 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4442
20/12/2018
1 tài liệu
0
550
20/12/2018
8 tài liệu
0
3584
20/12/2018
8 tài liệu
0
2919
20/12/2018
6 tài liệu
0
2004
20/12/2018
10 tài liệu
0
3552
20/12/2018
5 tài liệu
0
2143
20/12/2018
5 tài liệu
0
3022
20/12/2018
3 tài liệu
0
1611
20/12/2018
4 tài liệu
0
1758
20/12/2018
6 tài liệu
0
3699
20/12/2018
7 tài liệu
0
2849
20/12/2018
9 tài liệu
0
3200
20/12/2018
5 tài liệu
0
1785
20/12/2018
1 tài liệu
0
510
20/12/2018
2 tài liệu
0
974
20/12/2018
8 tài liệu
0
2731
20/12/2018
5 tài liệu
0
2070
20/12/2018
9 tài liệu
0
3744