Tài liệu

NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nôi, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

V/v nghỉ việc của CBCNV

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình nghỉ việc của công ty.
- Căn cứ bộ hồ sơ liên quan về nghỉ việc
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho anh/chị.......................................................................Chức
danh.........................................Bộ phận....................MSNV...............được nghỉ việc kể từ ngày...................

Điều 2. Quyết định này thi hành kể  từ ngày......................tháng.........năm...........phổ biến đến

Phòng 

TCKT căn cứ quyết định này để tính lương cho nhân viên theo bảng thanh lý đã được duyệt.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn 
vị........................................................và ông (bà)...................................có trách nhiệm thi hành quyết định 
này.

            GIÁM ĐỐC 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5429
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
8 tài liệu
0
4349
20/12/2018
8 tài liệu
0
3622
20/12/2018
6 tài liệu
0
2494
20/12/2018
10 tài liệu
0
4407
20/12/2018
5 tài liệu
0
2692
20/12/2018
5 tài liệu
0
3963
20/12/2018
3 tài liệu
0
1952
20/12/2018
4 tài liệu
0
2234
20/12/2018
6 tài liệu
0
4408
20/12/2018
7 tài liệu
0
3517
20/12/2018
9 tài liệu
0
3980
20/12/2018
5 tài liệu
0
2226
20/12/2018
1 tài liệu
0
651
20/12/2018
2 tài liệu
0
1279
20/12/2018
8 tài liệu
0
3467
20/12/2018
5 tài liệu
0
2586
20/12/2018
9 tài liệu
0
4870