Tài liệu

NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CƠ QUAN………….

CÔNG TY ………..………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-…….

Hà nôi, ngày … tháng … năm  201… 

QUYẾT ĐỊNH

V/v nghỉ việc của CBCNV

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy trình nghỉ việc của công ty.
- Căn cứ bộ hồ sơ liên quan về nghỉ việc
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho anh/chị.......................................................................Chức
danh.........................................Bộ phận....................MSNV...............được nghỉ việc kể từ ngày...................

Điều 2. Quyết định này thi hành kể  từ ngày......................tháng.........năm...........phổ biến đến

Phòng 

TCKT căn cứ quyết định này để tính lương cho nhân viên theo bảng thanh lý đã được duyệt.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn 
vị........................................................và ông (bà)...................................có trách nhiệm thi hành quyết định 
này.

            GIÁM ĐỐC 

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4999
20/12/2018
1 tài liệu
0
626
20/12/2018
8 tài liệu
0
4029
20/12/2018
8 tài liệu
0
3309
20/12/2018
6 tài liệu
0
2276
20/12/2018
10 tài liệu
0
4019
20/12/2018
5 tài liệu
0
2440
20/12/2018
5 tài liệu
0
3572
20/12/2018
3 tài liệu
0
1801
20/12/2018
4 tài liệu
0
1998
20/12/2018
6 tài liệu
0
4107
20/12/2018
7 tài liệu
0
3231
20/12/2018
9 tài liệu
0
3628
20/12/2018
5 tài liệu
0
2026
20/12/2018
1 tài liệu
0
591
20/12/2018
2 tài liệu
0
1144
20/12/2018
8 tài liệu
0
3144
20/12/2018
5 tài liệu
0
2362
20/12/2018
9 tài liệu
0
4342