Tài liệu

NS- 09 - BM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm…….

          

PHIẾU THANH LÝ KHI NGHỈ VIỆC

Họ tên::…………………………..Số CMND:……………….Cấp bởi CA tỉnh………………..............
Phòng ban.......................................................Chức vụ:..........................................................................
Ngày vào làm Công ty :.................................Hợp đồng Số :...................................................................
Ngày nghỉ việc/cho thôi việc có hiệu lực :.......................................SDT:................................................

1. Kết quả bàn giao công việc:

2. Kết quả bàn giao hồ sơ:

3. Kết quả bàn giao tài sản, công cụ.

4. Thanh toán chế độ:

Stt

Khoản   thanh   toán,   giảm
trừ

Số lượng

Mức

Thành tiền

Ghi chú

1

Các khoản giảm trừ

1.1
1.2
2

Các chế độ nghỉ việc

2.1
2.2
3

Lương và các khoản phụ
cấp

-

Ghi chú phần tổng cộng

-

Phần chi tiết theo bảng lương

4

Trách nhiệm bồi thường

4.1
4.2
5

Phí đào tạo

5.1
5.2
6

Phí liên quan tài sản

7

Khác

Tổng cộng

Tổng cộng số tiền phải thanh toán còn lại là:...............................................................................................

background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Người nghỉ việc được nhận số tiền còn phải thanh toán và quyết định nghỉ việc vào:..............................

5. Các hồ sơ chứng từ nhận lại:
Sổ Bảo hiểm xã hội: ...................................................................................................................................
Hồ sơ cá nhân:............................................................................................................................................

Ý kiến của người nghỉ việc
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Ý kiến của Quản lý
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Ý kiến của Phòng nhân sự
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Người nghỉ việc

Quản lý

Phòng nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6127
20/12/2018
1 tài liệu
0
796
20/12/2018
8 tài liệu
0
4905
20/12/2018
8 tài liệu
0
4105
20/12/2018
6 tài liệu
0
2841
20/12/2018
10 tài liệu
0
5019
20/12/2018
5 tài liệu
0
3079
20/12/2018
5 tài liệu
0
4607
20/12/2018
3 tài liệu
0
2193
20/12/2018
4 tài liệu
0
2539
20/12/2018
6 tài liệu
0
4844
20/12/2018
7 tài liệu
0
4008
20/12/2018
9 tài liệu
0
4488
20/12/2018
5 tài liệu
0
2572
20/12/2018
1 tài liệu
0
744
20/12/2018
2 tài liệu
0
1471
20/12/2018
8 tài liệu
0
3950
20/12/2018
5 tài liệu
0
2932
20/12/2018
9 tài liệu
0
5469