Tài liệu

NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

Kính gửi :  …………………………………………………….

V/v: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

- Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp

thuận.

- Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.

Tôi tên : ..................................................................................
Ngày sinh:
Số CMND:…………………………được cấp bởi công an tỉnh:……………………
Là nhân viên thuộc phòng ban :.............................................. 
Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ

chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về  sự cam kết nêu trên.

KÝ TÊN

Nơi gửi:
-

Như trên

-

Lưu

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4968
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4011
20/12/2018
8 tài liệu
0
3289
20/12/2018
6 tài liệu
0
2260
20/12/2018
10 tài liệu
0
3999
20/12/2018
5 tài liệu
0
2427
20/12/2018
5 tài liệu
0
3546
20/12/2018
3 tài liệu
0
1796
20/12/2018
4 tài liệu
0
1990
20/12/2018
6 tài liệu
0
4090
20/12/2018
7 tài liệu
0
3214
20/12/2018
9 tài liệu
0
3612
20/12/2018
5 tài liệu
0
2017
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1136
20/12/2018
8 tài liệu
0
3120
20/12/2018
5 tài liệu
0
2349
20/12/2018
9 tài liệu
0
4307