Tài liệu

NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

Kính gửi :  …………………………………………………….

V/v: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

- Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp

thuận.

- Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.

Tôi tên : ..................................................................................
Ngày sinh:
Số CMND:…………………………được cấp bởi công an tỉnh:……………………
Là nhân viên thuộc phòng ban :.............................................. 
Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ

chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về  sự cam kết nêu trên.

KÝ TÊN

Nơi gửi:
-

Như trên

-

Lưu

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6105
20/12/2018
1 tài liệu
0
793
20/12/2018
8 tài liệu
0
4891
20/12/2018
8 tài liệu
0
4092
20/12/2018
6 tài liệu
0
2825
20/12/2018
10 tài liệu
0
5006
20/12/2018
5 tài liệu
0
3065
20/12/2018
5 tài liệu
0
4586
20/12/2018
3 tài liệu
0
2186
20/12/2018
4 tài liệu
0
2527
20/12/2018
6 tài liệu
0
4830
20/12/2018
7 tài liệu
0
3996
20/12/2018
9 tài liệu
0
4479
20/12/2018
5 tài liệu
0
2560
20/12/2018
1 tài liệu
0
741
20/12/2018
2 tài liệu
0
1460
20/12/2018
8 tài liệu
0
3938
20/12/2018
5 tài liệu
0
2921
20/12/2018
9 tài liệu
0
5449