Tài liệu

NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

Kính gửi :  …………………………………………………….

V/v: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

- Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp

thuận.

- Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.

Tôi tên : ..................................................................................
Ngày sinh:
Số CMND:…………………………được cấp bởi công an tỉnh:……………………
Là nhân viên thuộc phòng ban :.............................................. 
Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ

chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về  sự cam kết nêu trên.

KÝ TÊN

Nơi gửi:
-

Như trên

-

Lưu

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4399
20/12/2018
1 tài liệu
0
546
20/12/2018
8 tài liệu
0
3541
20/12/2018
8 tài liệu
0
2906
20/12/2018
6 tài liệu
0
1995
20/12/2018
10 tài liệu
0
3528
20/12/2018
5 tài liệu
0
2134
20/12/2018
5 tài liệu
0
2982
20/12/2018
3 tài liệu
0
1598
20/12/2018
4 tài liệu
0
1750
20/12/2018
6 tài liệu
0
3671
20/12/2018
7 tài liệu
0
2835
20/12/2018
9 tài liệu
0
3187
20/12/2018
5 tài liệu
0
1779
20/12/2018
1 tài liệu
0
506
20/12/2018
2 tài liệu
0
970
20/12/2018
8 tài liệu
0
2721
20/12/2018
5 tài liệu
0
2055
20/12/2018
9 tài liệu
0
3714