Tài liệu

NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM05
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

Kính gửi :  …………………………………………………….

V/v: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

- Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp

thuận.

- Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.

Tôi tên : ..................................................................................
Ngày sinh:
Số CMND:…………………………được cấp bởi công an tỉnh:……………………
Là nhân viên thuộc phòng ban :.............................................. 
Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ

chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về  sự cam kết nêu trên.

KÝ TÊN

Nơi gửi:
-

Như trên

-

Lưu

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5473
20/12/2018
1 tài liệu
0
697
20/12/2018
8 tài liệu
0
4374
20/12/2018
8 tài liệu
0
3654
20/12/2018
6 tài liệu
0
2514
20/12/2018
10 tài liệu
0
4435
20/12/2018
5 tài liệu
0
2710
20/12/2018
5 tài liệu
0
3988
20/12/2018
3 tài liệu
0
1959
20/12/2018
4 tài liệu
0
2244
20/12/2018
6 tài liệu
0
4441
20/12/2018
7 tài liệu
0
3540
20/12/2018
9 tài liệu
0
4011
20/12/2018
5 tài liệu
0
2242
20/12/2018
1 tài liệu
0
655
20/12/2018
2 tài liệu
0
1285
20/12/2018
8 tài liệu
0
3497
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
9 tài liệu
0
4900