Tài liệu

NS- 09 - BM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày...../...../201.., tại...........................chúng tôi gồm:
Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Lý do bàn giao.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Stt

Mã tài sản,

công cụ

Tên tài sản, công cụ

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản 
được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4400
20/12/2018
1 tài liệu
0
546
20/12/2018
8 tài liệu
0
3541
20/12/2018
8 tài liệu
0
2906
20/12/2018
6 tài liệu
0
1995
20/12/2018
10 tài liệu
0
3528
20/12/2018
5 tài liệu
0
2134
20/12/2018
5 tài liệu
0
2982
20/12/2018
3 tài liệu
0
1598
20/12/2018
4 tài liệu
0
1750
20/12/2018
6 tài liệu
0
3671
20/12/2018
7 tài liệu
0
2835
20/12/2018
9 tài liệu
0
3187
20/12/2018
5 tài liệu
0
1780
20/12/2018
1 tài liệu
0
506
20/12/2018
2 tài liệu
0
970
20/12/2018
8 tài liệu
0
2721
20/12/2018
5 tài liệu
0
2055
20/12/2018
9 tài liệu
0
3714