Tài liệu

NS- 09 - BM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày...../...../201.., tại...........................chúng tôi gồm:
Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Lý do bàn giao.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

Stt

Mã tài sản,

công cụ

Tên tài sản, công cụ

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản 
được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4957
20/12/2018
1 tài liệu
0
621
20/12/2018
8 tài liệu
0
3999
20/12/2018
8 tài liệu
0
3277
20/12/2018
6 tài liệu
0
2255
20/12/2018
10 tài liệu
0
3983
20/12/2018
5 tài liệu
0
2421
20/12/2018
5 tài liệu
0
3538
20/12/2018
3 tài liệu
0
1791
20/12/2018
4 tài liệu
0
1984
20/12/2018
6 tài liệu
0
4081
20/12/2018
7 tài liệu
0
3201
20/12/2018
9 tài liệu
0
3599
20/12/2018
5 tài liệu
0
2011
20/12/2018
1 tài liệu
0
582
20/12/2018
2 tài liệu
0
1128
20/12/2018
8 tài liệu
0
3103
20/12/2018
5 tài liệu
0
2339
20/12/2018
9 tài liệu
0
4287