Tài liệu

NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Hôm nay, ngày...../...../201.., tại...........................chúng tôi gồm:
Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Lý do bàn giao.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Cùng bàn giao hồ sơ, tài liệu với nội dung như sau:

Stt

Mã hồ sơ,

tài liệu

Tên hồ sơ, tài liệu

Số lượng

Tình trạng

Vị trí đề hồ sơ,

tài liệu

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các hồ sơ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập 
thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5436
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
8 tài liệu
0
4353
20/12/2018
8 tài liệu
0
3626
20/12/2018
6 tài liệu
0
2495
20/12/2018
10 tài liệu
0
4413
20/12/2018
5 tài liệu
0
2695
20/12/2018
5 tài liệu
0
3971
20/12/2018
3 tài liệu
0
1953
20/12/2018
4 tài liệu
0
2235
20/12/2018
6 tài liệu
0
4414
20/12/2018
7 tài liệu
0
3522
20/12/2018
9 tài liệu
0
3985
20/12/2018
5 tài liệu
0
2229
20/12/2018
1 tài liệu
0
652
20/12/2018
2 tài liệu
0
1279
20/12/2018
8 tài liệu
0
3470
20/12/2018
5 tài liệu
0
2586
20/12/2018
9 tài liệu
0
4877