Tài liệu

NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Hôm nay, ngày...../...../201.., tại...........................chúng tôi gồm:
Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Lý do bàn giao.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Cùng bàn giao hồ sơ, tài liệu với nội dung như sau:

Stt

Mã hồ sơ,

tài liệu

Tên hồ sơ, tài liệu

Số lượng

Tình trạng

Vị trí đề hồ sơ,

tài liệu

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các hồ sơ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập 
thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6115
20/12/2018
1 tài liệu
0
795
20/12/2018
8 tài liệu
0
4894
20/12/2018
8 tài liệu
0
4097
20/12/2018
6 tài liệu
0
2838
20/12/2018
10 tài liệu
0
5014
20/12/2018
5 tài liệu
0
3073
20/12/2018
5 tài liệu
0
4593
20/12/2018
3 tài liệu
0
2190
20/12/2018
4 tài liệu
0
2534
20/12/2018
6 tài liệu
0
4838
20/12/2018
7 tài liệu
0
4005
20/12/2018
9 tài liệu
0
4487
20/12/2018
5 tài liệu
0
2566
20/12/2018
1 tài liệu
0
743
20/12/2018
2 tài liệu
0
1467
20/12/2018
8 tài liệu
0
3943
20/12/2018
5 tài liệu
0
2927
20/12/2018
9 tài liệu
0
5460