Tài liệu

NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Hôm nay, ngày...../...../201.., tại...........................chúng tôi gồm:
Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Lý do bàn giao.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Cùng bàn giao hồ sơ, tài liệu với nội dung như sau:

Stt

Mã hồ sơ,

tài liệu

Tên hồ sơ, tài liệu

Số lượng

Tình trạng

Vị trí đề hồ sơ,

tài liệu

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các hồ sơ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập 
thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4958
20/12/2018
1 tài liệu
0
621
20/12/2018
8 tài liệu
0
4002
20/12/2018
8 tài liệu
0
3278
20/12/2018
6 tài liệu
0
2256
20/12/2018
10 tài liệu
0
3984
20/12/2018
5 tài liệu
0
2423
20/12/2018
5 tài liệu
0
3540
20/12/2018
3 tài liệu
0
1792
20/12/2018
4 tài liệu
0
1984
20/12/2018
6 tài liệu
0
4083
20/12/2018
7 tài liệu
0
3201
20/12/2018
9 tài liệu
0
3603
20/12/2018
5 tài liệu
0
2011
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1128
20/12/2018
8 tài liệu
0
3108
20/12/2018
5 tài liệu
0
2339
20/12/2018
9 tài liệu
0
4291