Tài liệu

NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Hôm nay, ngày...../...../201.., tại...........................chúng tôi gồm:
Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Lý do bàn giao.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Cùng bàn giao hồ sơ, tài liệu với nội dung như sau:

Stt

Mã hồ sơ,

tài liệu

Tên hồ sơ, tài liệu

Số lượng

Tình trạng

Vị trí đề hồ sơ,

tài liệu

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các hồ sơ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập 
thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4276
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3437
20/12/2018
8 tài liệu
0
2855
20/12/2018
6 tài liệu
0
1946
20/12/2018
10 tài liệu
0
3446
20/12/2018
5 tài liệu
0
2090
20/12/2018
5 tài liệu
0
2890
20/12/2018
3 tài liệu
0
1560
20/12/2018
4 tài liệu
0
1698
20/12/2018
6 tài liệu
0
3578
20/12/2018
7 tài liệu
0
2739
20/12/2018
9 tài liệu
0
3101
20/12/2018
5 tài liệu
0
1744
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
946
20/12/2018
8 tài liệu
0
2637
20/12/2018
5 tài liệu
0
2000
20/12/2018
9 tài liệu
0
3590