Tài liệu

NS- 09 - BM02 - Bien ban ban giao cong viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày...../...../201.., tại...........................chúng tôi gồm:
Người bàn giao:.............................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Người nhận bàn giao:....................................Bộ phận:...........................MSNV..............................
Lý do bàn giao.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Stt

Nội dung công việc

Tình hình thực hiện

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy 
đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Quản lý

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4999
20/12/2018
1 tài liệu
0
626
20/12/2018
8 tài liệu
0
4029
20/12/2018
8 tài liệu
0
3309
20/12/2018
6 tài liệu
0
2276
20/12/2018
10 tài liệu
0
4019
20/12/2018
5 tài liệu
0
2440
20/12/2018
5 tài liệu
0
3572
20/12/2018
3 tài liệu
0
1801
20/12/2018
4 tài liệu
0
1998
20/12/2018
6 tài liệu
0
4107
20/12/2018
7 tài liệu
0
3231
20/12/2018
9 tài liệu
0
3628
20/12/2018
5 tài liệu
0
2026
20/12/2018
1 tài liệu
0
591
20/12/2018
2 tài liệu
0
1144
20/12/2018
8 tài liệu
0
3144
20/12/2018
5 tài liệu
0
2362
20/12/2018
9 tài liệu
0
4342