Tài liệu

NS- 09 - BM01 - Don xin nghi viec

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

Mã tài liệu: NS – 09 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

 

Họ và tên: ..........................................................Chức vụ:...........................................................
Đơn vị:.........................................................................................................................................
Thời gian đã làm việc tại Công ty :..............................................................................................
Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại:...........................................................................................
Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn:.............................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bắt đầu chấm dứt hợp đồng từ ngày:............................................................................................
Ý kiến của người quản lý trực tiếp :.............................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ý kiến của Phòng NS:..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ý kiến của Giám đốc điều hành :..................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Người Xin phép

Trưởng bộ phận

Phòng NS

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4472
20/12/2018
1 tài liệu
0
552
20/12/2018
8 tài liệu
0
3594
20/12/2018
8 tài liệu
0
2923
20/12/2018
6 tài liệu
0
2007
20/12/2018
10 tài liệu
0
3557
20/12/2018
5 tài liệu
0
2147
20/12/2018
5 tài liệu
0
3034
20/12/2018
3 tài liệu
0
1619
20/12/2018
4 tài liệu
0
1761
20/12/2018
6 tài liệu
0
3718
20/12/2018
7 tài liệu
0
2854
20/12/2018
9 tài liệu
0
3203
20/12/2018
5 tài liệu
0
1792
20/12/2018
1 tài liệu
0
511
20/12/2018
2 tài liệu
0
980
20/12/2018
8 tài liệu
0
2746
20/12/2018
5 tài liệu
0
2072
20/12/2018
9 tài liệu
0
3763