Tài liệu

NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI TRÌNH 

ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS - 08

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS - 08
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 5

background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS - 08
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

I/    MỤC ĐÍCH:

-

Giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hoà nhập với công việc và văn hoá công ty.

II/ PHẠM VI:

-

Là trường hợp đào tạo cho nhân viên mới và thuộc trường hợp đào tạo nội bộ.

-

Đối với trường hợp là nhân viên mới nhưng ngoài việc đào tạo nội bộ còn được cử đi đào tạo ở 
nước ngoài, hoặc ở ngoài …thì thực hiện theo quy trình đào tạo bên ngoài. 

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Xây dựng chương trình đào tạo theo chức danh.

Bất kỳ nhân viên mới nào cũng trải qua các khoá đào tạo bao gồm các nội dung:

-

Đào tạo về quy chế, cơ cấu tổ chức, lịch sử hình thành, văn hoá công ty....

-

Đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn

Chương trình đào tạo cho từng chức danh được quy định theo biểu mẫu: NS – 08 – BM01

Chương trình đào tạo do TP. đào tạo phối hợp với các TP các bộ phận xây dựng và trình  giám 

đốc phê duyệt.

Khi phát sinh các chức danh công việc mới, sau khi tiến hành phân công công việc, xây dựng 

mô tả công việc thì TP. đào tạo phải xây dựng bảng kế hoạch đào tạo dành cho chức danh đó.

Vào tháng 6 và 12 hàng năm, TP. đào tạo rà soát lại toàn bộ các kế hoạch đào tạo chức danh, 

trên cơ sở xem xét các tri thức, kỹ năng cần phải có để chỉnh sửa lại các kế hoạch đào tạo cho phù 
hợp.

Chương trình đào tạo theo chức danh được lập theo biểu mẫu: NS – 08 – BM01.

2. Xây dựng chương trình đào tạo chi tiết.

Chương trình đào tạo chi tiết bao gồm hai loại:

-

Chương trình đào tạo về công ty, nội quy, quy chế

-

Đào tạo về nghiệp vụ.

Kế hoạch đào tạo nội quy

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6181
20/12/2018
1 tài liệu
0
803
20/12/2018
8 tài liệu
0
4950
20/12/2018
8 tài liệu
0
4153
20/12/2018
6 tài liệu
0
2874
20/12/2018
10 tài liệu
0
5065
20/12/2018
5 tài liệu
0
3112
20/12/2018
8 tài liệu
0
7363
20/12/2018
3 tài liệu
0
2213
20/12/2018
4 tài liệu
0
2570
20/12/2018
6 tài liệu
0
4874
20/12/2018
7 tài liệu
0
4054
20/12/2018
9 tài liệu
0
4545
20/12/2018
5 tài liệu
0
2610
20/12/2018
1 tài liệu
0
754
20/12/2018
2 tài liệu
0
1487
20/12/2018
8 tài liệu
0
4008
20/12/2018
5 tài liệu
0
2958
20/12/2018
9 tài liệu
0
5527