Tài liệu

NS- 08 - BM04 - Bien ban dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS – 08 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm……

BIÊN BẢN ĐÀO TẠO

1. Nội dung đào tạo:

2. Thời gian, địa điểm:

3. Danh sách nhân viên:

Stt

Họ tên nhân viên

Chức danh

Bộ phận

Ký tên

Người đào tạo

Quản lý

Phòng nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5557
20/12/2018
1 tài liệu
0
711
20/12/2018
8 tài liệu
0
4442
20/12/2018
8 tài liệu
0
3732
20/12/2018
6 tài liệu
0
2554
20/12/2018
10 tài liệu
0
4517
20/12/2018
5 tài liệu
0
2767
20/12/2018
8 tài liệu
0
6676
20/12/2018
3 tài liệu
0
1995
20/12/2018
4 tài liệu
0
2283
20/12/2018
6 tài liệu
0
4504
20/12/2018
7 tài liệu
0
3598
20/12/2018
9 tài liệu
0
4062
20/12/2018
5 tài liệu
0
2290
20/12/2018
1 tài liệu
0
669
20/12/2018
2 tài liệu
0
1308
20/12/2018
8 tài liệu
0
3558
20/12/2018
5 tài liệu
0
2648
20/12/2018
9 tài liệu
0
4975