Tài liệu

NS- 08 - BM04 - Bien ban dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS – 08 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm……

BIÊN BẢN ĐÀO TẠO

1. Nội dung đào tạo:

2. Thời gian, địa điểm:

3. Danh sách nhân viên:

Stt

Họ tên nhân viên

Chức danh

Bộ phận

Ký tên

Người đào tạo

Quản lý

Phòng nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4418
20/12/2018
1 tài liệu
0
549
20/12/2018
8 tài liệu
0
3569
20/12/2018
8 tài liệu
0
2910
20/12/2018
6 tài liệu
0
1998
20/12/2018
10 tài liệu
0
3530
20/12/2018
5 tài liệu
0
2138
20/12/2018
8 tài liệu
0
5350
20/12/2018
3 tài liệu
0
1600
20/12/2018
4 tài liệu
0
1754
20/12/2018
6 tài liệu
0
3681
20/12/2018
7 tài liệu
0
2838
20/12/2018
9 tài liệu
0
3192
20/12/2018
5 tài liệu
0
1781
20/12/2018
1 tài liệu
0
507
20/12/2018
2 tài liệu
0
973
20/12/2018
8 tài liệu
0
2721
20/12/2018
5 tài liệu
0
2061
20/12/2018
9 tài liệu
0
3721