Tài liệu

NS- 08 - BM04 - Bien ban dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS – 08 – BM04
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm……

BIÊN BẢN ĐÀO TẠO

1. Nội dung đào tạo:

2. Thời gian, địa điểm:

3. Danh sách nhân viên:

Stt

Họ tên nhân viên

Chức danh

Bộ phận

Ký tên

Người đào tạo

Quản lý

Phòng nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4440
20/12/2018
1 tài liệu
0
549
20/12/2018
8 tài liệu
0
3583
20/12/2018
8 tài liệu
0
2918
20/12/2018
6 tài liệu
0
2003
20/12/2018
10 tài liệu
0
3551
20/12/2018
5 tài liệu
0
2142
20/12/2018
8 tài liệu
0
5385
20/12/2018
3 tài liệu
0
1609
20/12/2018
4 tài liệu
0
1758
20/12/2018
6 tài liệu
0
3697
20/12/2018
7 tài liệu
0
2848
20/12/2018
9 tài liệu
0
3199
20/12/2018
5 tài liệu
0
1784
20/12/2018
1 tài liệu
0
510
20/12/2018
2 tài liệu
0
974
20/12/2018
8 tài liệu
0
2730
20/12/2018
5 tài liệu
0
2069
20/12/2018
9 tài liệu
0
3743