Tài liệu

NS- 08 - BM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS – 08 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm……

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

1. Nội dung:

Stt

Nội dung đào tạo

Người đào tạo

Hình thức đào

tạo

Thời gian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.  Danh sách

Stt

Họ tên nhân viên

Chức danh

Bộ phận

Ghi chú

Người lập

Quản lý

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4957
20/12/2018
1 tài liệu
0
621
20/12/2018
8 tài liệu
0
4000
20/12/2018
8 tài liệu
0
3277
20/12/2018
6 tài liệu
0
2255
20/12/2018
10 tài liệu
0
3984
20/12/2018
5 tài liệu
0
2422
20/12/2018
8 tài liệu
0
5954
20/12/2018
3 tài liệu
0
1791
20/12/2018
4 tài liệu
0
1984
20/12/2018
6 tài liệu
0
4081
20/12/2018
7 tài liệu
0
3201
20/12/2018
9 tài liệu
0
3600
20/12/2018
5 tài liệu
0
2011
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
2 tài liệu
0
1128
20/12/2018
8 tài liệu
0
3104
20/12/2018
5 tài liệu
0
2339
20/12/2018
9 tài liệu
0
4290