Tài liệu

NS- 08 - BM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS – 08 – BM03
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm……

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ

1. Nội dung:

Stt

Nội dung đào tạo

Người đào tạo

Hình thức đào

tạo

Thời gian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.  Danh sách

Stt

Họ tên nhân viên

Chức danh

Bộ phận

Ghi chú

Người lập

Quản lý

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4277
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3437
20/12/2018
8 tài liệu
0
2856
20/12/2018
6 tài liệu
0
1946
20/12/2018
10 tài liệu
0
3451
20/12/2018
5 tài liệu
0
2090
20/12/2018
8 tài liệu
0
5144
20/12/2018
3 tài liệu
0
1560
20/12/2018
4 tài liệu
0
1699
20/12/2018
6 tài liệu
0
3584
20/12/2018
7 tài liệu
0
2740
20/12/2018
9 tài liệu
0
3101
20/12/2018
5 tài liệu
0
1744
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
947
20/12/2018
8 tài liệu
0
2642
20/12/2018
5 tài liệu
0
2000
20/12/2018
9 tài liệu
0
3591