Tài liệu

NS- 08 - BM02 - Ke hoach dao tao noi quy

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS – 08 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm……

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI QUY, QUY CHẾ

1.  Nội dung:

Stt

Nội dung đào tạo

Người đào tạo

Hình thức đào

tạo

Thời gian

1

Sổ tay nhân viên

2

Quy chế lương

3

Quy chế khen thưởng

4

Quy định đánh giá công việc

5

Quy chế kỷ luật

6

Quy chế khiếu nại

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.  Danh sách

Stt

Họ tên nhân viên

Chức danh

Bộ phận

Ghi chú

Người lập

Quản lý

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5429
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
8 tài liệu
0
4349
20/12/2018
8 tài liệu
0
3622
20/12/2018
6 tài liệu
0
2494
20/12/2018
10 tài liệu
0
4407
20/12/2018
5 tài liệu
0
2692
20/12/2018
8 tài liệu
0
6559
20/12/2018
3 tài liệu
0
1952
20/12/2018
4 tài liệu
0
2234
20/12/2018
6 tài liệu
0
4409
20/12/2018
7 tài liệu
0
3517
20/12/2018
9 tài liệu
0
3981
20/12/2018
5 tài liệu
0
2227
20/12/2018
1 tài liệu
0
651
20/12/2018
2 tài liệu
0
1279
20/12/2018
8 tài liệu
0
3467
20/12/2018
5 tài liệu
0
2586
20/12/2018
9 tài liệu
0
4870