Tài liệu

NS- 08 - BM02 - Ke hoach dao tao noi quy

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS – 08 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm……

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI QUY, QUY CHẾ

1.  Nội dung:

Stt

Nội dung đào tạo

Người đào tạo

Hình thức đào

tạo

Thời gian

1

Sổ tay nhân viên

2

Quy chế lương

3

Quy chế khen thưởng

4

Quy định đánh giá công việc

5

Quy chế kỷ luật

6

Quy chế khiếu nại

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.  Danh sách

Stt

Họ tên nhân viên

Chức danh

Bộ phận

Ghi chú

Người lập

Quản lý

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4268
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3433
20/12/2018
8 tài liệu
0
2848
20/12/2018
6 tài liệu
0
1945
20/12/2018
10 tài liệu
0
3429
20/12/2018
5 tài liệu
0
2085
20/12/2018
8 tài liệu
0
5131
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1695
20/12/2018
6 tài liệu
0
3576
20/12/2018
7 tài liệu
0
2734
20/12/2018
9 tài liệu
0
3098
20/12/2018
5 tài liệu
0
1741
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
945
20/12/2018
8 tài liệu
0
2633
20/12/2018
5 tài liệu
0
1994
20/12/2018
9 tài liệu
0
3586