Tài liệu

NS- 08 - BM02 - Ke hoach dao tao noi quy

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS – 08 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm……

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NỘI QUY, QUY CHẾ

1.  Nội dung:

Stt

Nội dung đào tạo

Người đào tạo

Hình thức đào

tạo

Thời gian

1

Sổ tay nhân viên

2

Quy chế lương

3

Quy chế khen thưởng

4

Quy định đánh giá công việc

5

Quy chế kỷ luật

6

Quy chế khiếu nại

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2.  Danh sách

Stt

Họ tên nhân viên

Chức danh

Bộ phận

Ghi chú

Người lập

Quản lý

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6154
20/12/2018
1 tài liệu
0
798
20/12/2018
8 tài liệu
0
4938
20/12/2018
8 tài liệu
0
4125
20/12/2018
6 tài liệu
0
2861
20/12/2018
10 tài liệu
0
5049
20/12/2018
5 tài liệu
0
3104
20/12/2018
8 tài liệu
0
7327
20/12/2018
3 tài liệu
0
2204
20/12/2018
4 tài liệu
0
2559
20/12/2018
6 tài liệu
0
4863
20/12/2018
7 tài liệu
0
4030
20/12/2018
9 tài liệu
0
4517
20/12/2018
5 tài liệu
0
2592
20/12/2018
1 tài liệu
0
747
20/12/2018
2 tài liệu
0
1478
20/12/2018
8 tài liệu
0
3990
20/12/2018
5 tài liệu
0
2944
20/12/2018
9 tài liệu
0
5510