Tài liệu

NS- 08 - BM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS – 08 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm……

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHỨC DANH

Stt

Chương trình đào tạo

Bộ phận đào tạo

Hình thức đào

tạo

Tổng thời gian

Người lập

Quản lý

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4957
20/12/2018
1 tài liệu
0
621
20/12/2018
8 tài liệu
0
3999
20/12/2018
8 tài liệu
0
3277
20/12/2018
6 tài liệu
0
2255
20/12/2018
10 tài liệu
0
3983
20/12/2018
5 tài liệu
0
2421
20/12/2018
8 tài liệu
0
5953
20/12/2018
3 tài liệu
0
1791
20/12/2018
4 tài liệu
0
1984
20/12/2018
6 tài liệu
0
4081
20/12/2018
7 tài liệu
0
3201
20/12/2018
9 tài liệu
0
3599
20/12/2018
5 tài liệu
0
2011
20/12/2018
1 tài liệu
0
582
20/12/2018
2 tài liệu
0
1128
20/12/2018
8 tài liệu
0
3103
20/12/2018
5 tài liệu
0
2339
20/12/2018
9 tài liệu
0
4287