Tài liệu

NS- 08 - BM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP

Mã tài liệu:  NS – 08 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Ngày………tháng…….năm……

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHỨC DANH

Stt

Chương trình đào tạo

Bộ phận đào tạo

Hình thức đào

tạo

Tổng thời gian

Người lập

Quản lý

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4400
20/12/2018
1 tài liệu
0
546
20/12/2018
8 tài liệu
0
3541
20/12/2018
8 tài liệu
0
2906
20/12/2018
6 tài liệu
0
1995
20/12/2018
10 tài liệu
0
3528
20/12/2018
5 tài liệu
0
2134
20/12/2018
8 tài liệu
0
5338
20/12/2018
3 tài liệu
0
1598
20/12/2018
4 tài liệu
0
1750
20/12/2018
6 tài liệu
0
3671
20/12/2018
7 tài liệu
0
2835
20/12/2018
9 tài liệu
0
3187
20/12/2018
5 tài liệu
0
1780
20/12/2018
1 tài liệu
0
506
20/12/2018
2 tài liệu
0
970
20/12/2018
8 tài liệu
0
2721
20/12/2018
5 tài liệu
0
2055
20/12/2018
9 tài liệu
0
3714