Tài liệu

NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI TRÌNH 

ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Mã tài liệu:  NS - 07

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Mã tài liệu:  NS - 07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

I/    MỤC ĐÍCH:

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 / 5

background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Mã tài liệu:  NS - 07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

-

Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công 
ty, dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng 
yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty.

II/ PHẠM VI:

-

Không áp dụng.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Lập chương trình đào tạo

Đối với các trường hợp đào tạo tại công ty, bao gồm do cán bộ nội bộ hay thuê ngoài đào tạo tại

công ty, phòng nhân sự lập chương trình đào tạo theo mẫu: NS – 07 – BM01, bao gồm các nội dung
như sau.

-

Địa điểm tổ chức đào tạo. 

-

Lập danh sách những đối tượng được đào tạo. 

-

Cử Cán bộ đào tạo (hướng dẫn). 

-

Chương trình, nội dung đào tạo.

-

Thời gian đào tạo.

Đối với trường hợp công ty thuê các đối tác bên ngoài để tiến hành đào tạo thì phòng nhân sự 

lập thủ tục và lựa chọn theo quy trình mua hàng, dịch vụ của công ty.

 

2. Phê duyệt

-

Chương trình đào tạo phải được Giám đốc điều hành phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện.

3. Thông báo đào tạo:

Dựa trên chương trình đã được duyệt, phòng nhân sự chuyển chương trình cho các đối tượng 

sau trước ít nhất 1 tuần so với ngày bắt đầu đầu tạo (để sắp xếp công việc):

-

Cán bộ đào tạo

-

Người tham gia đào tạo

-

Quản lý trực tiếp của tất cả những người tham gia đào tạo

4. Chuẩn bị đào tạo:

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 / 5

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5723
20/12/2018
1 tài liệu
0
738
20/12/2018
8 tài liệu
0
4580
20/12/2018
8 tài liệu
0
3855
20/12/2018
6 tài liệu
0
2646
20/12/2018
10 tài liệu
0
4683
20/12/2018
5 tài liệu
0
4261
20/12/2018
8 tài liệu
0
6863
20/12/2018
3 tài liệu
0
2052
20/12/2018
4 tài liệu
0
2357
20/12/2018
6 tài liệu
0
4594
20/12/2018
7 tài liệu
0
3719
20/12/2018
9 tài liệu
0
4174
20/12/2018
5 tài liệu
0
2375
20/12/2018
1 tài liệu
0
694
20/12/2018
2 tài liệu
0
1343
20/12/2018
8 tài liệu
0
3667
20/12/2018
5 tài liệu
0
2733
20/12/2018
9 tài liệu
0
5104