Tài liệu

NS-07 - Chinh sach dao tao noi bo

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Mã tài liệu:  NS - 07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo quyết định thi hành sô … ngày … tháng … năm của công ty … )

Tổng giám đốc

Ngày có hiệu lực: ……

CÁC ĐỊNH NGHĨA :
- Công ty:  Công ty TNHH …

background image

LOGO

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Mã tài liệu:  NS - 07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

- CBNV: Cán bộ nhân viên làm việc tại Công ty.
- QCĐT: Quy chế đào tạo
- QTĐT: Quy trình đào tạo
- CSĐTNB: Chính sách đào tạo nội bộ

PHẠM VI ÁP DỤNG :

-

Chính sách đào tạo nội bộ được áp dụng trong toàn Công ty và các Chi nhánh trực
thuộc.

-

Cán bộ nhân viên Công ty và các Chi nhánh trực thuộc đã được ký hợp đồng lao
động chính thức được hưởng các chế độ theo chính sách này.

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN :

-

Bộ luật lao động của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

-

Các văn bản pháp luật có liên quan khác về lĩnh vực lao động.

-

Các văn bản từ ngày thành lập công ty

-

Quy trình và quy chế đào tạo

NỘI DUNG :

I.

Quy định về các nội dung đào tạo: 

- Đào tạo hội nhập
- Đào tạo chuyên môn

II.

Hình thức đào tạo

-

Đào tạo tại công ty

-

Teambuilding

III.

Quy đinh về cac Chế độ đao tao

1. Quyên lơi, nghĩa vụ của của ngươi tham gia đao tao: Như quy chế đao tao

2. Quyền lợi của giảng viên nội bộ:
-  Thù lao : 
+ Đối với giảng viên chưa vào ngạch chuyên gia: 100.000 VND / giờ
+ Đối với giảng viên ở ngạch chuyên gia bậc 1: 200.000 VND / giờ
+ Đối với giảng viên ở ngạch chuyên gia bậc 2: 400.000 VND/ giờ
+ Đối với giảng viên ở ngạch chuyên gia bậc 3: 800.000 VND/ giờ
- Vinh danh : Tất cả các giảng viên nội bộ sẽ được vinh danh trong ngày lễ đào tạo của công ty.
- Nâng ngạch : Các giảng viên nội bộ sẽ được nâng ngạch sau khi đáp ứng đủ yêu cầu của 
bảng phân ngạch bậc chuyên gia.

3. Nghĩa vụ của giảng viên nội bộ:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất
 - Khi tham gia cần sự đồng ý của cán bộ quản lý trực tiếp.

4. Quá trình đào tạo nội bộ
Giảng dạy nội bộ trong công ty bao gồm các công đoạn: 
- Thiết kế chương trình đào tạo mới; 
-  Biên soạn, nâng cấp giáo trình và tài liệu đào tạo; 
-  Giảng dạy trên lớp qua bài giảng và thực hành; 
-  Hướng dẫn thực hành; 
-  Xem xét tài liệu đào tạo.

background image

LOGO

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Mã tài liệu:  NS - 07
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

5. Các quy định khác:
- Cán bộ cấp cao đều phải có trách nhiệm riêng đối với tổ chức, nếu bên đào tạo chủ động lên 
lịch, trưởng bộ phận phải tạo điều kiện cho các cán bộ giảng dạy nội bộ thực hiện tốt trách 
nhiệm của mình.
- Cán bộ cấp 5 – 6 – 7 phải có trách nhiệm đi đầu trong việc giảng dạy, tối thiểu dành 12 
giờ/năm để phục vụ cho công tác đào tạo. 

HIỆU LỰC VÀ THI HÀNH :
- Chính sách có hiệu lực từ ngày …. tháng ….năm …
- Tất cả các nhân viên công ty phải có trách nhiệm thi hành chính sách này.

Tổng giám đốc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6104
20/12/2018
1 tài liệu
0
793
20/12/2018
8 tài liệu
0
4890
20/12/2018
8 tài liệu
0
4092
20/12/2018
6 tài liệu
0
2824
20/12/2018
10 tài liệu
0
5006
20/12/2018
5 tài liệu
0
4586
20/12/2018
8 tài liệu
0
7255
20/12/2018
3 tài liệu
0
2186
20/12/2018
4 tài liệu
0
2527
20/12/2018
6 tài liệu
0
4830
20/12/2018
7 tài liệu
0
3995
20/12/2018
9 tài liệu
0
4479
20/12/2018
5 tài liệu
0
2560
20/12/2018
1 tài liệu
0
741
20/12/2018
2 tài liệu
0
1460
20/12/2018
8 tài liệu
0
3938
20/12/2018
5 tài liệu
0
2921
20/12/2018
9 tài liệu
0
5449