Tài liệu

NS-07 - BM03 - Mo ta cong viec giang vien noi bo

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

LOGO

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Mã tài liệu:  NS - 07

Phiên bản: Ver 1.0

Ngày ban hành: 15/02/14

 
CÁC NHIỆM VỤ CẦN LÀM:
                             
- Trực tiếp tham gia giảng dạy một số nội dung của khóa tân tuyển (cho GDV/RBO/RM), một số kỹ năng
mềm cơ bản cho nhân viên như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và các 
chương trình phù hợp             
- Tham gia xây dựng các bài giảng về kỹ năng mềm và các chương trình đào tạo cho các đơn vị trên toàn
hệ thống             
- Cập nhật và hiệu chỉnh các tài liệu giảng dạy             
- Chuẩn hóa tài liệu đào tạo các chương trình trong và ngoài ngân hàng             
- Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự  trong Tổ/Nhóm             
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch giảng dạy và hoạt động của Tổ / Nhóm theo định hướng hoạt động 
của Trung tâm             
- Phối hợp với các giảng viên nội bộ của các trung tâm/phòng/ban trong việc xây dựng và phát triển tài 
liệu/chương trình đào tạo theo yêu cầu nội bộ             
- Đào tạo và phát triển kỹ năng đào tạo cho giảng viên nội bộ và đánh giá đội ngũ giảng viênnội bộ           
-  Phối hợp với các đối tác để xây dựng nội dung giảng dạy cho phù hợp với ngân hàng và đánh giá chất
lượng đào tạo             
- Đảm bảo các hoạt động đào tạo tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và 
cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)             
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm                                     
- Trực tiếp tham gia giảng dạy một số nội dung của khóa tân tuyển (cho GDV/RBO/RM), một số kỹ năng 
mềm cơ bản cho nhân viên như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và các 
chương trình phù hợp             
- Tham gia xây dựng các bài giảng về kỹ năng mềm và các chương trình đào tạo cho các đơn vị trên toàn 
hệ thống             
- Cập nhật và hiệu chỉnh các tài liệu giảng dạy             
- Chuẩn hóa tài liệu đào tạo các chương trình trong và ngoài ngân hàng             
- Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự  trong Tổ/Nhóm    
- Lập và thực hiện triển khai kế hoạch giảng dạy và hoạt động của Tổ / Nhóm theo định hướng hoạt động 
của Trung tâm
- Phối hợp với các giảng viên nội bộ của các trung tâm/phòng/ban trong việc xây dựng và phát triển tài 
liệu/chương trình đào tạo theo yêu cầu nội bộ            
-  Đào tạo và phát triển kỹ năng đào tạo cho giảng viên nội bộ và đánh giá đội ngũ giảng viên nội bộ         
- Phối hợp với các đối tác để xây dựng nội dung giảng dạy cho phù hợp với ngân hàng và đánh giá chất 
lượng đào tạo             
- Đảm bảo các hoạt động đào tạo tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và 
cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)             
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giámđốc Trung tâm         

background image

LOGO

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Mã tài liệu:  NS - 07

Phiên bản: Ver 1.0

Ngày ban hành: 15/02/14

             
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
+ Trình độ đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, sư phạm và các chuyên ngành 
liên quan khác
+ Kinh nghiệm: ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.  Đã làm công tác giảng dạy ở trong 
ngành tài chính
là một lợi
+ Kỹ năng thuyết trình và giảng dạy tốt

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6117
20/12/2018
1 tài liệu
0
795
20/12/2018
8 tài liệu
0
4895
20/12/2018
8 tài liệu
0
4099
20/12/2018
6 tài liệu
0
2838
20/12/2018
10 tài liệu
0
5015
20/12/2018
5 tài liệu
0
4595
20/12/2018
8 tài liệu
0
7270
20/12/2018
3 tài liệu
0
2190
20/12/2018
4 tài liệu
0
2535
20/12/2018
6 tài liệu
0
4841
20/12/2018
7 tài liệu
0
4005
20/12/2018
9 tài liệu
0
4487
20/12/2018
5 tài liệu
0
2567
20/12/2018
1 tài liệu
0
743
20/12/2018
2 tài liệu
0
1467
20/12/2018
8 tài liệu
0
3946
20/12/2018
5 tài liệu
0
2927
20/12/2018
9 tài liệu
0
5461