Tài liệu

NS- 07 - BM02 - Bien ban dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Mã tài liệu:  NS – 07 – BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

DANH SÁCH CNV ĐƯỢC ĐÀO TẠO

- Căn cứ…………………………………………………………………………………………..
- Theo yêu cầu của Thủ tục đào tạo.
- Bộ phận…………tiến hành đào tạo/hướng dẫn như sau:

1. Nội dung đào tạo/hướng dẫn:
2. Thời gian đào tạo/hướng dẫn:
3. Địa điểm đào tạo/hướng dẫn:
4. Những người được đào tạo/hướng dẫn: (theo danh sách dưới đây:

Sau khi tiến hành đào tạo/hướng dẫn, người đào tạo/hướng dẫn trả lời các thắc mắc của CNV, sau 
khi không còn thắc mắc, người được đào tạo ký tên như sau:

Stt

Họ tên

Bộ phận

Ký tên

Hà nội, Ngày…….tháng…..năm 201..

Người đào tạo

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5444
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
8 tài liệu
0
4359
20/12/2018
8 tài liệu
0
3628
20/12/2018
6 tài liệu
0
2498
20/12/2018
10 tài liệu
0
4417
20/12/2018
5 tài liệu
0
3976
20/12/2018
8 tài liệu
0
6569
20/12/2018
3 tài liệu
0
1955
20/12/2018
4 tài liệu
0
2240
20/12/2018
6 tài liệu
0
4420
20/12/2018
7 tài liệu
0
3527
20/12/2018
9 tài liệu
0
3989
20/12/2018
5 tài liệu
0
2232
20/12/2018
1 tài liệu
0
652
20/12/2018
2 tài liệu
0
1279
20/12/2018
8 tài liệu
0
3474
20/12/2018
5 tài liệu
0
2586
20/12/2018
9 tài liệu
0
4882