Tài liệu

NS- 07 - BM01 - Chuong trinh dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Mã tài liệu:  NS – 07 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

V/v………………………………………………………………………..

1. Danh sách những đối tượng được đào tạo. 

2. Yêu cầu của việc đào tạo:

3. Địa điểm tổ chức đào tạo.

4. Cán bộ đào tạo (hướng dẫn). 

5. Chương trình, nội dung đào tạo.

6. Thời gian đào tạo.

7. Kinh phí đào tạo:

Ngày   tháng    năm 201...

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4974
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4018
20/12/2018
8 tài liệu
0
3296
20/12/2018
6 tài liệu
0
2267
20/12/2018
10 tài liệu
0
4005
20/12/2018
5 tài liệu
0
3557
20/12/2018
8 tài liệu
0
5974
20/12/2018
3 tài liệu
0
1797
20/12/2018
4 tài liệu
0
1992
20/12/2018
6 tài liệu
0
4095
20/12/2018
7 tài liệu
0
3216
20/12/2018
9 tài liệu
0
3616
20/12/2018
5 tài liệu
0
2019
20/12/2018
1 tài liệu
0
584
20/12/2018
2 tài liệu
0
1139
20/12/2018
8 tài liệu
0
3131
20/12/2018
5 tài liệu
0
2354
20/12/2018
9 tài liệu
0
4315