Tài liệu

NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CÔNG TY … …

QUI TRÌNH 

ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI 

Mã tài liệu: NS - 06

Hà Nội, …/…/…

background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS - 06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi

Vị trí 

Nội dung sửa đổi

Lần sửa

Ghi chú 

Người biên soạn

Phó ban ISO

Giám đốc

Họ và tên

Chữ ký

I/    MỤC ĐÍCH:

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   2 /6

background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS - 06
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

-

Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công
ty, dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng
yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty.

II/ PHẠM VI:

-

Không áp dụng.

III/ ĐỊNH NGHĨA:

-

Không có.

IV/ NỘI DUNG:

1. Xác định nhu cầu đào tạo:

Căn cứ mức độ phát triển và chính sách đào tạo nguồn nhân lực của Công ty đòi hỏi cụ thể như:

-

Các kế hoạch và mục tiêu chiến lược và tác nghiệp trong tương lai. 

-

Các nhu cầu sắp tới về cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ và công nhân kỹ 
thuật.

-

Sự thay đổi về qui trình công nghệ, công cụ và trang thiết bị.

-

Các yêu cầu về pháp luật và chế định, các tiêu chuẩn tác động đến tổ chức. 

Ngoài ra Nhu cầu đào tạo còn dựa trên các trường hợp sau:

a> Đào tạo khi tuyển dụng:

Nội dung: Lịch sử hình thành của Công ty, Nội qui lao động, Qui định của Công ty, qui định về

an toàn, chính sách và qui định về lương bổng, các chế độ, giờ làm việc, tăng ca v.v.

b> Đào tạo định kỳ: An toàn lao động, hướng dẫn thực hiện công việc v.v.

c> Đào tạo đột xuất:

-

Thay đổi môi trường làm việc, máy móc v.v.

-

Trên cơ sở đó, các Trưởng Bộ phận thường xuyên cân đối nhân sự để xác định nhu cầu đào tạo
nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực phục vụ cho công việc của Bộ phận mình. 

2. Ghi phiếu yêu cầu đào tạo:

Sau khi xác định được nhu cầu đào tạo, các Trưởng Bộ phận lập phiếu yêu cầu đào tạo theo mẫu

đính kèm quy trình này

 

trong đó nêu rõ:

-

Số lượng đào tạo.

________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                    Số trang   3 /6

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6105
20/12/2018
1 tài liệu
0
793
20/12/2018
8 tài liệu
0
4891
20/12/2018
8 tài liệu
0
4092
20/12/2018
6 tài liệu
0
2826
20/12/2018
5 tài liệu
0
3065
20/12/2018
5 tài liệu
0
4586
20/12/2018
8 tài liệu
0
7256
20/12/2018
3 tài liệu
0
2187
20/12/2018
4 tài liệu
0
2527
20/12/2018
6 tài liệu
0
4830
20/12/2018
7 tài liệu
0
3998
20/12/2018
9 tài liệu
0
4479
20/12/2018
5 tài liệu
0
2561
20/12/2018
1 tài liệu
0
741
20/12/2018
2 tài liệu
0
1461
20/12/2018
8 tài liệu
0
3938
20/12/2018
5 tài liệu
0
2922
20/12/2018
9 tài liệu
0
5449