Tài liệu

NS- 06 - BM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM13
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÀO TẠO HÀNG THÁNG

Tháng…….năm 201…

1.  Các khoá đào tạo đã thực hiện:

Stt

Thời gian

Khoá đào tạo

Người tham gia

Kết quả

Ghi chú

2.  Các khoá đào tạo chưa thực hiện được

Stt

Thời gian dự kiến

Khoá đào tạo

Người tham gia

Lý do

Ngày    tháng    năm 201…

Người báo cáo

TP. nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4262
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3433
20/12/2018
8 tài liệu
0
2845
20/12/2018
6 tài liệu
0
1945
20/12/2018
5 tài liệu
0
2084
20/12/2018
5 tài liệu
0
2863
20/12/2018
8 tài liệu
0
5124
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1695
20/12/2018
6 tài liệu
0
3574
20/12/2018
7 tài liệu
0
2734
20/12/2018
9 tài liệu
0
3098
20/12/2018
5 tài liệu
0
1740
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
944
20/12/2018
8 tài liệu
0
2632
20/12/2018
5 tài liệu
0
1993
20/12/2018
9 tài liệu
0
3586