Tài liệu

NS- 06 - BM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM13
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÀO TẠO HÀNG THÁNG

Tháng…….năm 201…

1.  Các khoá đào tạo đã thực hiện:

Stt

Thời gian

Khoá đào tạo

Người tham gia

Kết quả

Ghi chú

2.  Các khoá đào tạo chưa thực hiện được

Stt

Thời gian dự kiến

Khoá đào tạo

Người tham gia

Lý do

Ngày    tháng    năm 201…

Người báo cáo

TP. nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6144
20/12/2018
1 tài liệu
0
798
20/12/2018
8 tài liệu
0
4920
20/12/2018
8 tài liệu
0
4121
20/12/2018
6 tài liệu
0
2852
20/12/2018
5 tài liệu
0
3090
20/12/2018
5 tài liệu
0
4624
20/12/2018
8 tài liệu
0
7297
20/12/2018
3 tài liệu
0
2199
20/12/2018
4 tài liệu
0
2547
20/12/2018
6 tài liệu
0
4855
20/12/2018
7 tài liệu
0
4020
20/12/2018
9 tài liệu
0
4505
20/12/2018
5 tài liệu
0
2584
20/12/2018
1 tài liệu
0
747
20/12/2018
2 tài liệu
0
1477
20/12/2018
8 tài liệu
0
3963
20/12/2018
5 tài liệu
0
2939
20/12/2018
9 tài liệu
0
5488