Tài liệu

NS- 06 - BM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM13
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐÀO TẠO HÀNG THÁNG

Tháng…….năm 201…

1.  Các khoá đào tạo đã thực hiện:

Stt

Thời gian

Khoá đào tạo

Người tham gia

Kết quả

Ghi chú

2.  Các khoá đào tạo chưa thực hiện được

Stt

Thời gian dự kiến

Khoá đào tạo

Người tham gia

Lý do

Ngày    tháng    năm 201…

Người báo cáo

TP. nhân sự

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5193
20/12/2018
1 tài liệu
0
653
20/12/2018
8 tài liệu
0
4183
20/12/2018
8 tài liệu
0
3433
20/12/2018
6 tài liệu
0
2377
20/12/2018
5 tài liệu
0
2544
20/12/2018
5 tài liệu
0
3711
20/12/2018
8 tài liệu
0
6271
20/12/2018
3 tài liệu
0
1873
20/12/2018
4 tài liệu
0
2093
20/12/2018
6 tài liệu
0
4248
20/12/2018
7 tài liệu
0
3364
20/12/2018
9 tài liệu
0
3781
20/12/2018
5 tài liệu
0
2118
20/12/2018
1 tài liệu
0
614
20/12/2018
2 tài liệu
0
1211
20/12/2018
8 tài liệu
0
3287
20/12/2018
5 tài liệu
0
2458
20/12/2018
9 tài liệu
0
4617