Tài liệu

NS- 06 - BM12 - Ho so dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM12
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

                                    H  S  ĐÀO T O

Ồ Ơ

Họ và tên………………………………Chức danh…………………………………………..

Đơn vị công tác…………………………………………………………………………………

Thời gian vào công ty:………………………………………………………………………..

Stt

Khoá đào tạo, trường Thời gian 

đào tạo

Hình thức 
đào tạo

Kết quả đào
tạo

Khả năng 
ứng dụng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4974
20/12/2018
1 tài liệu
0
625
20/12/2018
8 tài liệu
0
4018
20/12/2018
8 tài liệu
0
3296
20/12/2018
6 tài liệu
0
2268
20/12/2018
5 tài liệu
0
2432
20/12/2018
5 tài liệu
0
3557
20/12/2018
8 tài liệu
0
5974
20/12/2018
3 tài liệu
0
1797
20/12/2018
4 tài liệu
0
1992
20/12/2018
6 tài liệu
0
4097
20/12/2018
7 tài liệu
0
3217
20/12/2018
9 tài liệu
0
3617
20/12/2018
5 tài liệu
0
2019
20/12/2018
1 tài liệu
0
584
20/12/2018
2 tài liệu
0
1140
20/12/2018
8 tài liệu
0
3132
20/12/2018
5 tài liệu
0
2354
20/12/2018
9 tài liệu
0
4317