Tài liệu

NS- 06 - BM12 - Ho so dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM12
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

                                    H  S  ĐÀO T O

Ồ Ơ

Họ và tên………………………………Chức danh…………………………………………..

Đơn vị công tác…………………………………………………………………………………

Thời gian vào công ty:………………………………………………………………………..

Stt

Khoá đào tạo, trường Thời gian 

đào tạo

Hình thức 
đào tạo

Kết quả đào
tạo

Khả năng 
ứng dụng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4256
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3432
20/12/2018
8 tài liệu
0
2844
20/12/2018
6 tài liệu
0
1945
20/12/2018
5 tài liệu
0
2083
20/12/2018
5 tài liệu
0
2862
20/12/2018
8 tài liệu
0
5116
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1694
20/12/2018
6 tài liệu
0
3573
20/12/2018
7 tài liệu
0
2733
20/12/2018
9 tài liệu
0
3096
20/12/2018
5 tài liệu
0
1740
20/12/2018
1 tài liệu
0
492
20/12/2018
2 tài liệu
0
943
20/12/2018
8 tài liệu
0
2632
20/12/2018
5 tài liệu
0
1990
20/12/2018
9 tài liệu
0
3585