Tài liệu

NS- 06 - BM12 - Ho so dao tao

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI TRÌNH ĐÀO TẠO BÊN NGOÀI

Mã tài liệu: NS – 06 – BM12
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 

                                    H  S  ĐÀO T O

Ồ Ơ

Họ và tên………………………………Chức danh…………………………………………..

Đơn vị công tác…………………………………………………………………………………

Thời gian vào công ty:………………………………………………………………………..

Stt

Khoá đào tạo, trường Thời gian 

đào tạo

Hình thức 
đào tạo

Kết quả đào
tạo

Khả năng 
ứng dụng

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6147
20/12/2018
1 tài liệu
0
798
20/12/2018
8 tài liệu
0
4926
20/12/2018
8 tài liệu
0
4123
20/12/2018
6 tài liệu
0
2856
20/12/2018
5 tài liệu
0
3098
20/12/2018
5 tài liệu
0
4630
20/12/2018
8 tài liệu
0
7307
20/12/2018
3 tài liệu
0
2203
20/12/2018
4 tài liệu
0
2551
20/12/2018
6 tài liệu
0
4860
20/12/2018
7 tài liệu
0
4022
20/12/2018
9 tài liệu
0
4511
20/12/2018
5 tài liệu
0
2588
20/12/2018
1 tài liệu
0
747
20/12/2018
2 tài liệu
0
1477
20/12/2018
8 tài liệu
0
3978
20/12/2018
5 tài liệu
0
2941
20/12/2018
9 tài liệu
0
5490